این پرسشی است که از معلمان کشور می شود: آیا این خبر درست است؟
و پاسخ معلمان این است: آری.
معلمان امسال مِهر ندارند. روزجهانی معلم هم در پیش است. معلمان زندانی را آزاد کنید تا اول مهر کلاسها را تعطیل نکنیم.

پیش به سوی اعتصاب سراسری در ایران!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)