این گزارش که نتیجه‌ی مصاحبه با زنان بیجاده‌ی داخلی در افغانستان است که به منظور دریافت مشکلات زنان بیجا شده داخلی در عرصه‌ی صحت، آموزش، سرپناه و چالش‌های امنیتی تهیه شده است.


برنامه‌ی نشر این گزارش با حضور داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی برگزار شد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن تحسین از کار تحقیقی در پیوند به نشان‌دادن چالش‌های اجتماعی به ویژه مشکل بانوان، تاکید کرد که برای حل مشکل زنان بیجا شده در افغانستان بر اساس یافته‌های این گزارش، اقداماتی روی دست گرفته می‌شود تا به زودترین فرصت ممکن به مشکل زنان رسیدگی شود.
رئیس اجرایی، جنگ و حوادث طبیعی از جمله خشک‌سالی را از عوامل اصلی بیجا شدن شهروندان در کشور دانسته گفت، امیدواریم هرچه زود این مشکلات حل شود و مردم دیگر مجبور به ترک خانه و زندگی شان نشوند.
منحیث عضو رهبری شبکه‌ی منطقه ی زنان در توضیح این گزارش گفتم که در این گزارش تلاش شده است تا مشکلات زنان بیجا شده از طریق مصاحبه مستقیم و مشاهده‌ی مشکلات زندگی آن ها، مشکلات آن‌ها به صورت دقیق مشخص و در اختیار دولت و نهادهای کمک‌کننده قرار گیرد، تا برنامه کمک رسانی به آن‌ها به صورت درست و موثر انجام شود.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)