حضور روحانی و حرفهای اودر مجلس سئوال نمایندگان از وی آدم را به یاد ” کسی می اندازد که در کنام گرگان و وقتی که می داند که درند گان در حال آماده شدن هستند تا او را بدرند ، ترسان و لرزان حرف از وحدت عالم جانوری می زند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)