کتابِ کوچکی به نامِ یادداشت هایِ دیگر, هشتمین کتاب امیر سارم, شاعر و نویسنده ی معاصر ایرانی و ششمین کتابِ فارسیِ او است که دربردارنده ی یادداشت هایی از او درباره ی جهانِ امروز و جامعه ی امروز و ایرانِ امروز است.

Download:  epub    mobi (Kindle)      pdf 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)