خیابانهای شهرهای کرج، تهران، شاهین شهر، شیراز، اصفهان و اهواز در روزهای داغ اخیر شاهد بیرون ریختن مردم عاصی، خشم زده از فقر و نداری، گرانی و اختناق بود. این یک سلسله تظاهرات اتفاقی و نتیجه جوش آوردن ناشی از اختناق و گرانی فعلی نیست. این همان غول دیماه است که دوباره برمیخیزد. ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیماه است، برای همین جوانان قیام کننده کرج شعارشان این روزها این بود که تا دیکتاتور روکاره….قیام ادامه داره…. این بار جوانان و مردم بپا خاسته اند برای تعیین تکلیف نهایی با فقر و نداری و استثمار! خفقان و نظام مذهبی!
 
دنیا میداند که علت فقر و گرانی، اقتصاد بیمار و فروپاشیده این مملکت، نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی عامل فقر و گرسنگی مردم است. درست در حالیکه با بحران صعود دلار مردم حتی از تامین اولیه ترین امکانات زندگی باز مانده اند، دزدان سرگردنه و اختلاس گران حرفه ای راس این نظام، میلیاردها دلار به جیب زده و یکی بعد از دیگری از این کشتی سوراخ شده فرار میکنند. اختلاس و دزدی های سرسام آور، مخارج نگه داشتن ماشین جنایت و تحجردر ایران و تروریست پروری در منطقه، دخالت در عراق و سوریه و یمن و فلسطین و .. است. این علت اصلی خالی بودن سفره مردم است.
 
قیامهای شهری این چند روزه با شعار جوانان کرجی که فریاد زدند، گرانی ،تورم، بلای جان مردم و شیرازیها که فریاد میزدند توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد! پرچم سیاسی برحقی را علیه فقر بر زمین زد. عامل فقر دیکتاتوری حاکم و اقتصاد ورشکسته و فسادهای میلیاردی خیل آخوندهای فاسد و سران سپاه است.. خیزش اخیر اما به نسبت قیام دیماه نه فقط بطور متمرکز مقابله با فقر و فلاکت و گرانی را موضوع اصلی شروع و استارت خود نمود، یکی از برجستگیهای تظاهراتهای اخیر نقش ویژه زنان در این تظاهراتهاست. در شاهین شهر زنان سازمانده تظاهرات بودند. در صادقیه تهران تریبون آژیتاسیون علیه فقر و گرانی و حاکمیت در اختیار و در تصرف یک زن شجاع بود! در تهران و هم در تظاهرات شیراز این نقش به عینه و با صلابت تمام قابل روئیت بود. زنان در صف اول مبارزه علیه نداری، فقر و گرانی ایستاده اند. زنان و بویژه مادران تنها اولین قربانیان بیکاری، تهیدستی، فقر و گرانی اند.
ما فعالین حقوق زن به قیامهای شهری اخیر علیه گرانی و فقر خوش آمد میگوییم. ما فعالین حقوق زن به ورود دور جدیدی از نقش زنان برای مبارزه علیه نظام در روزهای اخیر خوش آمد میگوییم. ما اعلام میکنیم که از این تظاهراتها و مبارزات مردم حمایت قاطع میکنیم. ما خواهان رفتن بدون چون چرا و سرنگونی کل این حکومتیم. ما معتقدیم حتی مشکلات اقتصادی مردم، راه حل سیاسی دارد. تنها راه حل این وضعیت سرنگونی حکومت اسلامی و دستگیری و محاکمه سران این نظام و بازگرداندن پول و ثروت مردم ایران از جیبهای گشاد این دزدان حرفه ای به سفره مردم است. ما معتقدیم فقر و فلاکت مردم راه حل چپ و رادیکال میخواهد.این حکومت قابل اصلاح نیست. فقر قابل اصلاح نیست. استثمار قابل اصلاح نیست. ستم به زن قابل اصلاح نیست. اینها بایست برچیده شوند. بلکل برچیده شوند!
جمهوری اسلامی بایست برود!
زنده باد مبارزات مردم علیه فقر، گرانی و اختناق!
برافراشته باد حق و حقوق و آزادی زن در متن مبارزات جاری
 
١/ مینا احدی
٢/ مهرنوش موسوی
٣/ محبوبه سیاهمردی
۴/ نسرین رمضانعلی
۵/ آذر موسوی
۶/ شهلا خباززاده
٧/ سیروس ملکوتی
٨/امجد حسین پناهی
٩/ هیوا مولانیا
١٠/ محمد آسنگران
١١/ صلاح سعید پور
١٢/ فاطمه طباطبایی
١٣/ شهناز مرتب
١۴/ سوسن صابری
١۵/ پروین معاذی
١۶/ نسان نودینیان
١٧/مینا مینایی
١٨/ آرمین دشتی
١٩/حسن صالحی
٢٠/بهمن مبشری
٢١/ هاوری آفتابی
٢٢/ شعله سلیمی
٢٣/ صابر رحیمی
٢۴/ علی محسنی
٢۵/ حیدر گویلی
٢۶/ شایسته طاهرخانی
٢٧/ شاهدخت طاهر خانی
٢٨/ سهیلا خسروی
٢٩/ نور جباری
٣٠ /پروانه احمدی
٣١/ خالق منافی
٣٢/ مهوش گلپریان
٣٣/ ولی آزادی
٣۴/ آرش ناصری
٣۵/ ریبوار رسولی
٣۶/ حوری غمیان
٣٧/ سیما بهاری
۳۸/پریسا اعظمی
۳۹/زهرا فتاحنژاد
۴۰/لیلا میر غفاری
۴۱/شیرین نجفی
۴۲/زهرا خرائی
۴۳/خالد احمدی
۴۴/رضا اقدسی
۴۵/فریده آژیر
۴۶/حوریه فرج زاده
۴۷/افشین صلواتی
۴۸/شراره ارام
۴۹/سامان احمدی
۵٠/ مهرداد امین وزیری
۵١/ شعله ریاحی
۵٢/ مهرنوش معظمی
۵٣/ محمد شکوهی
۵۴/ پیام آذر
۵۵/ سروناز سینایی
۵۶/ سیامک بهاری
۵٧/ آزاد گله داری
۵٨/ بهزاد گله داری
۵٩/محمد نعمتی
۶٠/ شمی صلواتی
۶١/ موسی تلاش
۶٢/ جهانشاه رشیدیان
۶٣/ پروانه تلاش
۶۴/ آرش مرعشی
۶۵/ میلاد رسایی منش
۶۶/ هرمز رها
۶٧/ مینا سحر
۶٨/ محمد قربانی
۶٩/ سارا نخعی
٧٠/ رضا گوران
٧١/ مهوش گلشن
٧٢/ فریبا شجاعی
٧٣/ توفیق پیر خضری
٧۴/ علی قادری
٧۵/ مهناز صفایی
٧۶/ شیرین پیر خضری
٧٧/ هوروش پورکیان
٧٨/ سیاوش مدرسی
٧٩/ مصلح ریبوار
٨٠/ هما بدیهیان
٨١/ رحیم یزدان پرست
٨٢/ لقمان فاروقی
٨٣/ تومی ویتر مارک
٨۴/ فاطمه صفا
٨۵/ آوات صادقی
٨۶/ ساحل آرش
٨٧/ لیلی محسنی
٨٨/ لیلا قاسمیانی
٨٩/ زهرا فتاح نژاد
٩٠/ شیرین مهربد
٩١/ فریده رضایی
٩٢/ هوشیار سروش
٩٣/ عمر معروفی
٩۴/ مادران دورتموند
٩۵/ مژگان سرمدی
٩۶/ نیلوفر قریشی
٩٧/ فایق لاله
٩٨/ مریم بنایی
٩٩/ حسن جلیلی
١٠٠/ سوما نبوی
١٠١/ علی عطایی
١٠٢/ ایرج رضایی
١٠٣/ مهین دارایی
١٠۴/ هادی موسوی
١٠۵/ نوید محمدی
١٠۶/ هوشنگ قهرمانلو
١٠٧/ ستار نوریزاد
١٠٨/ کیمیا پازوکی
١٠٩/ شیرین بهمنی
١١٠/ مهرداد امیری
١١١/ مهرداد مالکی
١١٢/ امیر توکلی
١١٣/ هادی وقفی
١١۴/ فرهاد پیروتی
١١۵/ بابک یزدی
١١۶/ آزاد عبدالله زاده
١١٧/ ناهید نوین
١١٨/ مهرداد احمدی
١١٩/ توفیق فرجی
١٢٠/ ایران سنندج
١٢١/ محمود نجفی
١٢٢/ فرناز خسروی
١٢٣/ مهین کابلی
١٢۴/ سمیر نوری
١٢۵/ هانا بیکس
١٢۶/ شیوا مقدم
١٢٧/ یداله باقری
١٢٨/ سکینه باقری
١٢٩/ سپیده باقری
١٣٠/ جوانه باقری
١٣١/ بهاران باقری
١٣٢/ نسترن منصوری
١٣٣/ سهیلا فتحی
١٣۴/ بهمن سلطانی
١٣۵/ کیکاوس وحید
١٣۶/ ساسان اوحدی
١٣٧/داریوش شریفیان
١٣٨/ مجید فرجیان
١٣٩/ زادیر غفاری
١۴٠/ سحر ادیب
١۴١/ شعله ریاحی
١۴٢/ فریده آژیر
١۴٣/حوریه فرج نژاد
١۴۴/ افشین صلواتی
١۴۵/ شراره آرام
١۴۶/ مهرداد امین وزیری
١۴٧/ سامان احمدی
١۴٨/ اندیشه علیشاهی
١۴٩/ ستاری چیمه نتو
١۵٠/ مریم شیرعلی
١۵١/ پرویز موسوی
١۵٢/افق سرخ
١۵٣ /ارش مولانائی
١۵۴/شیرین احمدی
١۵۵/نعیمه حسینی
١۵۶/رضا حسینی
١۵٧/جملیه عبداللهی
١۵٨/ریحانه جهانی
١۶٠/مینو جهانی
١۶١/راحله راحمی پور
١۶٢//مینا سحر
١۶٣/جمیله خدایی
١۶۴/شاهو مولانائی
١۶۵/سیروان مولانائی
١۶۶/محمد محمدی
١۶٧/برزین قادری
١۶٨/نهرو رفیعی
١٧٠/کاویان کیخسروی
١٧١/شهناز اسفندیار
١٧٢/ احمد رحمانی
١٧٣/ جمال موسوی
١٧۴/ منصور ترکاشوند
١٧۵/ یدی محمودی
١٧۶/ بهرام کلاه زری
١٧٧/ توران مقصودلو
١٧٨/ صالح فلاحی
١٧٩/ رضا آزموده
١٨٠/ فریده آرمان
١٨١/ ارمان محمدی
١٨٢/ شرمین بهمنی
١٨٣/ پروین محمدی
١٨۴/ رامین زندنیا
١٨۵/ شاکو سلیمی
١٨۶/ شیرین احمدی
١٨٧/نازنین برومند
١٨٨/ ندا رفیعی
١٨٩/بهنام گله داری
١٩٠/ امید اردشیری
١٩١/ نسرین صفرزاده
١٩٢/ درود کارن راد
١٩٣/ امید اردشیری
١٩۴/ خلیل احدی
١٩۵/ ایرج فرجاد
١٩۶/ منیر شریفیان
١٩٧/داود آرام
١٩٨/ آرمان آزاد
١٩٩/ داود ابراهیمیان
٢٠٠/ نلی فرنودی/ ظهیری
٢٠١/ نزهت فرنودی
٢٠٢/ علیرضا عزت خواه
٢٠٣/ پوریا نخبه زعیم
٢٠۴/ علیرضا نیکویی
٢٠۵/ علی قنبری
٢٠۶/ حمید اظهری
٢٠٧/ گیتی موسوی
٢٠٨/ تبسم موسوی
٢٠٩/ جوادی
٢١٠/ حمید حمیدزاده
٢١١/ شهناز جوان بختیان
٢١٢/ فریبا آذرخش
٢١٣/ رویا نعمت پور
٢١۴/ رزا کریمی
٢١۵/ علیرضا مهدیلو
٢١۶/ خالد ناصری
٢١٧/ زهرا سادات ابراهیمی
٢١٨/ زهرا شفیعی دهاقانی
٢١٩/ فیروزه یعقوب ازلیقی
٢٢٠./ شهره ابراهیمی
٢٢١/ محمد محبی
٢٢٢/ سلیمان قاسمیانی
٢٢٣/ فرداد راستین
٢٢۴/ مهری کنعانیان
٢٢۵/ فرامرز قربانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)