نمی‌دونم کارهایی از این دست استفاده از کودکان برای اهداف سیاسی-اجتماعی است یا واقعن کار قابل دفاعی است. به هر روی ببنیند. کمپین متفاوتی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)