هان ای خامنه ای
مرگت باد
هان مرگت باد
ای جرثومه فساد
با جمله مزدورانِ کثیفت
که با عملشان سفلگی و فساد تو را
آشکار می کنند
مرگ تو مرگ ِ دروغ
مرگِ فساد
مرگِ شکنجه
مرگِ ظلم و جور است
مرگِ تو مرگِ جنایت
مرگِ دزدی و غارت و اختلاس
مرگِ ترور و اعدام ظالمانه
مرگِ شیطانی ترین حیله ها و مکرهاست
مرگِ تو
مرگ حمایتِ از خودسری
مرگ تو؛ زندگانی صلح و آرامش و رفاه و آزادیست
زنده باد آزادی
درود بر انسانیت و شرافت
مرگ بر جنایتکارِ فاسد و دزد و جانی
هان ای دیکتاتور
مرگت باد.

شاهین میر محمد حسینی
https://bit.ly/2I1lmak
https://bit.ly/2yPyPTo