مزدور سازِ مزدور پرورِ فاسدِ دون؛
با جمله ظلم و جور شوید جمله سرنگون؛
خواهد گذشت دور تو هم ای خامنه ای؛
تاوان دهید بهر جنایت بدون چون؛

شاهین میر محمد حسینی
https://shmmh.wordpress.com