میگم شنیدی دوباره مذاکرات اتمی به آینده موکول شده! میگه آره مگه چطو؟
میگم این غربی‌ها هم خیلی ساده لوح هستن ها! هنوز نفهمیدن که مقام گنده رهبری سرکارشون گذاشته!
میگه مگه نشنیدی قراره در آینده نزدیک مذاکره کنند و گویا قراره ایران فعالیت هاشو در تأسیسات هسته‌ای فردو متوقف کنه!
میگم زرشک! این اروپایی‌ها هنوز نفهمیدن که آخوند حتی اگر امضا هم بده امضاش بی ارزش هست، چونکه ده دقیقه بعد یک شامورتی بازی در میاره و هزار بامبولک سر این ساده انگارها در خواهد آورد. مثلا بعد از اینکه فعالیت‌ها رو در فردو متوقف کرد و غرب هم بخشی از تحریم‌ها را برداشت. یک مرتبه می‌بینی یک تاسیسات یک جای دیگه باز کردن آخوندها و نام آنرا هم گذاشتند خاتم النبیاء یا یک کوفت زهرمار دیگه، حالا آخوند بیار و باقالی بارکن!
میگه نه بابا غربی ها هم به این ساده انگاری نیستند!
میگم مگه هشت، نه سال سرکارشون نگذاشتند؟ میگه چرا! میگم مگه همین آخوندها ملت ایران رو که خیلی هم رند و باهوش تشریف دارند رو، همین شارلاتانها ۱۴ قرن سرکار نگذاشته‌اند! میگوید چرا! می‌گویم خوب پس چه دلیلی داری برای اینکه همین کار را اینها نمی‌توانند با غربی‌های چشم آبی بکنند! مگر نمی‌بینی خانم اشتون را کم مانده چادر سرش کنند! می‌گوید چرا! می‌گویم خوب پس خفه خوان بگیر این همه روی اعصاب ما رژه نرو بگذار اعصابمان راحت باشد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)