هو
۱۲۱

ملت رشید ایران-برادران و خواهران ایمانی

تجربه تلخ گلستان هفتم و صدمات وارده بر برادران و خواهران ایمانی در آن شب و پروژه مهندسی جانشینی شادروان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده و تبلیغات گسترده برای علیرضا جذبی قطب ساختگی نهادهای امنیتی و اجبارحضرت آقا قدس سره به اعلام یکی ازسه نفر پیشنهادی نهادهای امنیتی بعنوان جانشین و رجوع و اعتراف یکی از مسئولین اداره اطلاعات به یکی از اساتید دانشگاه و پیغام و اصرار برای هماهنگی فقیر با اداره مزبور بعنوان شرط موفقیت در تصدی سمتی که به موجب نص صریح مکتوب و مسلم حضرت آقای مجذوبعلیشاه قدس سره به من اعطا فرمودند (که با عدم قبول فقیر در هماهنگی بانهادهای امنیتی  موجب رجوع آنها به جذبی و علم نمودن ایشان شد) و تبلیغات و ضد تبلیغات گسترده له جذبی و علیه اینجانب برفقیر مسلم داشت که تمام نهادهای به ظاهر مردمی این نظام که به ظاهر متکی به آرای عمومی است هیچ وجاهت قانونی و مدنی ندارد و حتی نظام نیز با پروسه‌ای شبیه پروسه کودتای گلستان هفتم و شهادت و زندانی شدن عده‌ای از فقرا و نهایتا شهادت حضرت مجذوبعلیشاه و مهندسی جانشینی ایشان شکل گرفته و بنابراین هیچ امیدی به چنین انتخاباتی نیست مومن کیّس  از یکجا دو بارضربه نمیخورد همه فقرا این مهم را درنظرداشته و تکلیف الهی خودرا بدانند که نباید اعانت برظلم نمایند.

والسلام علی من اتبع الهدی
بنده حق وماموررسیدگی به بندگان خدا -محمداسماعیل صلاحی -محبوب علیشاه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)