آنقدر که به یاد دارم جمله سیاست ، در» ایران» ، بیشه گرگان گرسنه است منصوب به » قائم مقام فراهانی » است . این جمله بخوبی حال و هوای رفتارو کردار سیاستمداران و شیوه عمل رهبران نظامهای سیاسی حاکم بر ایران با یکدیگر و با مردم را بازگو می کند

چند روایت از دستگیری و شکنجه های هول انگیز در نظام ولایت فقیه
روایت اول : شکار یک توده ای
روایت دوم :
مهمانی خون و سیانور در خانه ” خواهر بسیجی ” الو کمیته ؟ مهمانها آمدند زودتر بیایید ..

روایت سوم : با توام ای قابیل برادر کش — دستگیری برادر توسط برادر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)