سخنگوى وزارت امور خارجه ى ایران ضمن گفتگوى خود در خصوص خروج احتمالى آمریکا از برجام عنوان نموده است: ایران پس از خروج آمریکا از برجام گزینه هاى بسیارى پیش روى خود دارد! ایران نیز مى تواند از آن خارج شود و این عمل آمریکا غیر قابل اعتماد بودن وى و همچنین جدیّت ایران در عرصه ى بین الملل را نشان مى دهد.
به نظر مى رسد دولت ایران هنوز متوجه چکیده ى این توافق نشده است بدین ترتیب که ایران بناست فعالیت هسته اى خود را در قبال کاهش و یا خاتمه تحریم هاى شوراى امنیت، متوقف سازد. فى الواقع در این توافق دُوَل ۵+١ در راستاى انجام اقدامات و فعالیت هاى خاصى نیستند و صرفاً تعاملات استانداردى در عرصه بین الملل انجام خواهند داد نه کمتر و نه بیشتر!
امّا دولت ایران با توقف فعالیت هاى هسته اى خود تحت نظارت آژانس اتمى، به مدت حداقل ١۵ سال از موضع خود کوتاه آمده و به نوعى اهلى مى گردد.
چنانچه این توافق رسالت اصلى خود را به پایان نرساند دولت ایران شروع به انجام فعالیت هاى هسته اى خود مى کند و تحریم هاى وى از نو آغاز مى گردند.
واقعیت امر این است که درصورت وجود چنین تحریم هایى و عدم امکان برقرارى روابط بین الملل در وضعیت عادى، داشتن موشک و غنى سازى اورانیوم آیا افتخار محسوب مى شود؟! یا اینکه با خروج آمریکا از برجام و داشتن چهره ى غیرقابل اعتماد چیزى از ارزش هاى وى کم مى گردد؟!
متضرر اصلى این خروج نه دولت هاى ۵+١ است نه دولت هاى ثالث. چرا که ایشان مجاب به ایجاد تسهیلات یا تأدیه خسارت خاصى نیستند و وجه التزامى نبوده است؛ بلکه دولت ایران و به واقع ملّت ایران به وضعیت روز از نو و روزى از نو برخواهند گشت و موشک را نمى توان جاى نان بر سفره ها نهاد.
وزارت امور خارجه بهتر است به جاى شعار “آمریکا خر است” و “همان بهتر که خارج شوید” کمى به فکر اهداف و رسالت برجام و عواقب خروج از آن باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)