عکس مالک مرتضوی درکیوسک خارج ازدراصلی اشرف درحال تلفن زدن پس ازسرنگونی دولت صدام
دیروزمالک مرتضوی ( ابوالفضل) با ۴۰ سال سابقه تشکیلاتی ویکی ازفرماندهان بخش حفاظت وامنیت مجاهدین ازتشکیلات وپایگاه سازمان درآلبانی فرارکرد وروزچهارشنبه به ساختمان (هتل) تحت نظارت کمیساریا منتقل شد. این فرارشکست خفت باری برای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده رجوی است که تمام مدت درآلبانی، وقت او برای سرکوب ودربند وحصارنگه داشتن اعضا سازمان صرف می شود
همچنانکه درمصاحبه هفته گذشته درباره شرایط سخت ودشوارپایگاه سازمان مجاهدین وتشکیلات درآلبانی توضیح دادم که مریم رجوی بهمراه مهدی ابریشم چی نشست های مستمربرای سرکوب اعضا برگزارمی کنند. ومریم رجوی فرمان داده تا اگرکسانی تلفن همراه دارد باید تحویل سازمان دهد. وداشتن تلفن همراه برای ما یک تهدید امنیتی است؟.
لینک مصاحبه:( دراین مصاحبه خطاب به خانواده های اعضای مجاهدین درایران واروپا نکاتی را گفته ام)
پس ازابلاغیه عضویت بازگشت ناپذیرتوسط رجوی وانتقال به اشرف ۳، اینک برخلاف گذشته ۵۰ درصد خروج ازسازمان بوسیله فرارازتشکیلات صورت می گیرد. همچنانکه یک ماه پیش نیز ازفرارموسی دامرودی وغلامرضا میرزایی را انتشار دادم. به همین دلیل خروج ازپایگاه تنها بدلیل شرایط ویژه وبا ترکیب ۵-۴ نفره صورت می گیرد، تا امکان وموقعیت  فرارکمتردردسترس باشد.
 همچنین مهدی ابریشم چی نیزدرهمین نشست های سرکوب توسط مریم رجوی،  به اعضای سازمان گفته است:« ما تمام قدرتمان را با دولت آلبانی بکارگرفته ایم ونمی گذایم هیچ خانواده ایی ازایران برای ملاقات با فرزندانشان بیایند. ودولت هم با ما همکاری می کند وتاکنون هم اجازه نداده یک خانواده به ملاقات بیاید.»( نکته جالب توجه اینکه دولت آلبانی نیز حتّی اجازه ورد به آلبانی به خانواده اعضای جدا شده را نیزنمی دهد؟. واین قانون جدیداً توسط دولت اجرا شده است.)
مالک مرتضوی پس از۴۰سال سابقه عضویت درسازمان مجاهدینِ، همواره درمسئولیت های حفاظت وامنیت قرارگاه های کوت وهمایون واشرف بود.
اویکی ازخانواده های شهدای ۱۹بهمن سال ۶۰ است که همواره درمراسم سازمان بعنوان خانواده شهدا شرکت ودرمصاحبه ها با سیمای مقاومت شرکت داشت.
درسال ۷۶ مسئول حفاظت وامنیت  قرارگاه کوت بود. مرکز ما تحت فرماندهی زهره شفاهی نیزدرهمان کوت قرار داشت.
عکس کیوسک حفاظت بیرون دراشرف- ایستاده ازراست: علی ذولجلال- مالک مرتضوی  درحال تلفن زدن- فرید ماهوتچی( شرکت کننده درملاقات مریم رجوی با سناتورهای امریکایی درآلبانی درسال ۹۶- نجف اهل ارومیه
همچنانکه زوج رهبری عقیدتی ناگزیرتوتالیتاریسم وحصاروزندان است، فرارازحصارنیزامری گریزناپذیراست. چه دراشرف، چه درلیبرتی، چه دراروپا وآلبانی وحتی درفرانسه با پدیده فرارازتشکیلات مواجه هستیم.
درحالی که مردم ومقاومت آنها بویژه زنان ودختران میهنمان دربرابررژیم جنایتکارولایت فقیه هرروز اوج تازه ایی بخود می گیرد، حصاروزندانسازی امری نامشروع و جدای ازخصلت مبارزه ومقاومت ومردم است. سازمانی که ازقوی ترین پایگاه اجتماعی برخورداربود، اینک بدلیل اپورتونیست وانحطاط باند وبیت تبهکاررهبری عقیدتی درتمامی صور، اعضایی آن ناگزیر پس از۴دهه برای مبارزه با خمینی ور‌ژیم ولایت فقیه وخامنه ایی، راهی جزفرار پیش روی خود نمی بینند.
هم میهنان  ودوستان عزیز
درحالی خبرفراررا می نویسم که ساعت ۳،۵۵ دقیقه صبح پنج شنبه است. وناگزیرم بدلیل اشکالی که درسیستم کامپیوترپیش آمده، خبر را توسط یکی ازدوستان درسایت حقیقت مانا بگذارم. همچنانکه درمصاحبه هفته گذشته گفتم، خانواده ها باید راهی پیدا کنند تا بتوانند به آلبانی بیایند. فرار مالک مرتضوی یک امرعادی نیست، اگروضعیت تشکیلات وآنچه برسراعضا ودوستان درآلبانی می آید را انتشارندهم. به شما به دوستان واصول وآنچه برای ما مقدس است آزادی وحرمت انسانی خیانت کرده ام.
پاشنه آشیل سیستمها ی توتالیتاریستی، اطلاع رسانی است. هرطورکه می توانی صدای مرا به خانواده های اعضای سازمان دراروپا وایران برسانید. پیشا پیش ازهمکاری شما سپاسگذارم.
سایت حقیقت مانا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت – سیامک نادری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)