آنک ببین که براین سنگفرش

زخمی ترازستاره صبح

هرسو گلی فتاده بخون

این فاش گوی رازهای سربدار

 

قتل عام۶۷ هنوزپس از سه دهه، بمثابه لقمه خاردار وکُشنده ایست که رژیم ولایت فقیه، نه توان فرودادن وبلعیدنش را دارد، ونه توان برون دادنش را. پس ازسه دهه سکوت وتابو بودن، خامنه ایی سال گذشته ناگزیردریک سیاست فراربه جلو، مدعی گشت:« جای شهید وجلاد عوض نشود؟.» امّا مخاطب خامنه ای و ترس او، ازاندرونی نظام وجناحهای رژیم است. تا بیش ازاین چنین جنایتی به رسوایی نکشد واین لقمه خارداروکشنده را، که درقتل عام۶۷ سمبلیزه شده است، درگلوی او نچرخانند!.

بلافاصله احمد خاتمی نیز به صحنه آمده وخواهان« مدال دادن» به مجریان اعدامهای ۶۷شد! واین تنها به نمازجمعه تهران خلاصه نشد. تا مهرختامی براین مسئله و تابوی سی ساله زده ودراذهان ثبت، ومیخ اش را درجامعه بکوبد. زیراهرگونه مخدوش شدن فرمان قتل عام ۶۷توسط پایه وبنیان گذارنظام (خمینی)، ناگزیرتمامیّت ولایت فقیه ودستگاه حاکم را زیرسوال می کشد، واگراین مسئله مخدوش شود، لاجرم باید پای سلسله قتل ها و اعدامهای سال ۶۷-۶۰ و سایرقتل ها ۷۸ و۸۸ و۹۶… به میان آید. تا جاییکه نوه خمینی(حسن خمینی) نیز، درباره قتل عام ۶۷ با شرکت دربرنامه تلویزیونی، ازفرمان قتل عام خمینی حمایت کرد. کما اینکه رئیسی، عضو هیأت مرگ ویکی از قاتلین ۶۷ و اعدامهای چهاردهه، یکباره بعنوان کاندید رئیس جمهوری نظام بنمایش گذاشته شد.

قتل عام ۶۷ بمثابه جنایت علیه بشریت، دومینویی است که نه تنها، راه به چهار دهه جنایت واعدام ها را، درپی دارد، بلکه همپا وهم عرض، کلیّت نظام را به زیرمی کشد. این تمام داستان ممنوعه ها وتابوی قتل عام ۶۷ برای نظام است. به همین دلیل ایجاد ارعاب وتخریب گورهای قتل عام ۶۷ ازاین منظرقابل فهم وبرسی است. بویژه اینکه «ارعاب» سلاحی است که بمراتب قوی تراز«سرکوب » عمل می کند.

 

تحولات کنونی داخلی وخارجی، علت اصلی تخریب گورستان های قتل عام ۶۷ است

 

درپی تحولات شتابان داخلی رژیم ( گسترش مقاومت مردم وتشتّت وچند پارگی درونی نظام) وتحولات خارجی، خامنه ای ناگزیرمی بایست سیستم دفاعیش نظامش را در درون کشوربچیند.

۱- تحولات داخلی:

الف) مردم ومقاومت( قیام دی ماه ۹۶ ونیروی برآمده ازآن که پتانسیل وقدرت انفجاری را دارست – جنبش دختران انقلاب- داراویش و اعتصاب درشهرهای غرب کشور و…

ب) تنش وتشتّت جناحهای اصلی نظام، که هرکدام دردرون خود چند پاره گشته اند وازجمله تمرّد احمدی نژاد…

 

۲- تحولات جهانی:

الف) موضوع تغییرات درباره برجام و…

ب) پذیرش دیدار ومذاکره ازسوی رهبرکره شمالی با امریکا وترامپ، بمثابه کاتالیزورتحولات خارجی برعلیه رژیم

 

روند شتابان این دیدار وپذیرش مذاکرات توسط کره شمالی وپیامد های سریع السعیر آن، هیچ نشانه مثبتی برای خامنه ایی ورژیم جمهوری اسلامی نداشت. سریال عقب نشینی های زنجیره ایی پیش ازدیدار ترامپ با رهبرکره شمالی برسرموضوع سلاح اتمی و…، خامنه ایی رانیز دچاروحشت وهراس ساخته است.

رهبرکره شمالی، پیش ازآنکه با ترامپ وبا توجّه به تغییرات داده شده دردولت او دیدارکند، پیش دستی کرده وبرای خلع سلاح کردن موضع امریکا وترامپ، با ابتکارعمل زبونانه ( سوت زدن درتاریکی برای رهایی ازترس) خود با پای پیاده مرز دو کره را طی کرده ، وپیش وبیش ازآنکه خواسته امریکا وترامپ بود، با گامهای سریع،…داروندارش را روی میزرئیس جمهورکره جنوبی گذاشت…، و تا پیشنهادخلع سلاح اتمی پیش رفت وصحنه راواگذارکرد. رهبرکره شمالی که نمی خواست چنین تصورشود که بدلیل هژمونی و قدرت امریکا درجهان، تن به سازش وعقب نشینی وخلع سلاح داده است، اینچنین میزمذاکره با ترامپ را خالی ازصورت مسئله موضوعات داغ اتمی ساخت. دراین دیپلماسی رهبرکره شمالی می خواست توپ پُر امریکا درمیزمذاکره را خالی کرده وبظاهرترامپ را خلع سلاح کند؟. امّا دپیلماسی پاک کردن صورت مسئله، هراس رهبرکره شمالی را بوضوح نمایان ساخت.

 

سابقه چنین هراسی پیش ازاین نیزدرخامنه ایی با ادعای دیپلماسی«مذاکرات قهرمانانه؟» به منصه ظهوررسیده بود. همان هراسی که خامنه ایی نیز بنوعی آنرا درپذیرش مذاکره با امریکا (۱+۵)« نرمش قهرمانانه» نام نهاد، تا چنین استیصالی را با نام کتابی که خود گردآوری کرده بود:« صلح امام حسن- بزرگترین نرمش تاریخی»تداعی سازد.

سکوت ومواضع مجامع بین المللی ودولت ها

یکی ازعللی که رژیم جمهوری اسلامی می تواند دست به چنین اقدام جنایتکارانه ای بزند، عدم قاطعیّت وپیشگیری مجامع بین المللی وحقوق بشری ودولت ها است.

عدم پیشگیری و سکوت درمقابل سخنان خامنه ایی که مدعی شد:« جای شهید وجلاد عوض نشود؟.» وتقدیم مدال به جلادان توسط آخوند احمد خاتمی، الهنایه چیزی نیست جز اینکه میدان را برای آوای گرگها وحتّی حضور وسخنرانی آوایی جنایتکارقتل عام۶۷ بعنوان وزیر دادگستری درمجمع حقوق بشر باز کنند. بی دلیل نیست که دراین سه دهه دادخواهی،« این مردهٔ ما بی کفن است». هنوزپس ازسه ده، جهان نیزدرباره این قتل عام هولناک که بقول یکی ازعناصر رژیم حداد عادل که آن بعنوان « قصه زیرپوست مردم » نام می برد، به خفّت وسکوت نشسته است.

بوضح می بینم دربرابر شب خیره ایی چونین زعیم جنایت، این تاریکی عظیم، این تارای بربر سُم کوب- تاتار، به تخریب گورستان ها وقصه زیرپوست مردم وخاوران نشسته است.

بوضح می بینم

آنسو

مادران

باغبان سوگ

دل مادر

” باغبان زندگی “، می لرزید .

آخرین نفسِ ” هستیِ ” باغ مادر

زیرتیغ گرازهای گورکن

ومن ایمان دارم به آه و اشکها مادران، با غبان خاوران

باغبان ، آن است ، که وقتی باران نمی بارد ، گل اش را با اشکهایش سیراب میکند . عشق همیشه تمام ایمانش رابکار می گیردمی بندد و هستی اش را می رویاند

ومن ایمان دارم

به مادران

باغبان سوگ

ومن ایمان دارم

به عطرخاوران

آی مردم

عطر احساس خاوران باشید

عطر احساس طوقیان سربدار۶۷

 

 

اگرچه بررسی شرایط حاضربحث مبسوطی است، اما فرصت ومجالی نبود جزاینکه خلاصه و فشرده بنویسم.

 

سایت حقیقت مانا -۱۲ اردیبهشت ۹۷- سیامک نادری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)