در باره یک پیامک تلفنی!
چهارشنبه۲۲فروردین۱۳۹۷یک پیامک تلفنی برایم ارسال شد با این مضمون:
[عضو محترم سایت اهل قلم مدارک شما دارای نقص(های) زیر است:
“نامناسب بودن عکس پرسنلی”
لطفا فایل مناسب را مجددا ارسال کنید
http://ahleghalam.ir/]
وقتی به سایت مراجعه می کنم عکس پیوست این نوشته رامی بینم که هیچ اشکالی ندارد.وخودسایت اهل قلم نیزهمه مراحل رادرست و تکمیل شده می داند.
من سایت رامتهم نمی کنم.
امابنابرسوابق[سه فایل ویدئویی ازهفت فایل ویدئویی اینجانب دریوتیوب درمورد شنودوآزارواذیت هایی ست که بواسطه استراق سمع وشنوددرانواع آن انجام داده اندونیزشکایت رسمی من بابت شنودبه مراجع باصطلاح ذی صلاح!!]،این احتمال رامی دهم که آنها[شنودکنندگان]بادستبرد وبدست آوردن پسورد(ازجمله فیس بوک وتلگرام و…)تغییراتی راانجام می دهندکه من بی خبرم.
گفتنی ست گاهی برای حاکمیت صرف نمی کند ومصلحت سیاسی نیست که نسبت به برخی افرادعکس العمل رسمی انجام دهند.برای همین به شیوه های مختلف وباطبیعی جلوه دادن آن،وپیش کشیدن توهم وتئوری توطئه(دیکته آنها اززبان دیگران)می خواهندآنچه که دوست دارندراتحمیل کنندواینگونه مسئولیت آزارواذیت های شنودی وموانعی که برای انتشارکتاب ومانند آن رابرایم ایجادمی کنند،نپذیرند.چون اگربپذیرند،باید رسمااعلام کنند؛وچون نمی توانندونمی خواهندرسمااعلام کنند.
آنهاباوضع محرومیت های شدیدوآزارشنودی سعی درتحمیل خواسته های خودرادارندکه کماکان موفق نشده اند.
آنها نتوانسته اندبامحرومیت شغلی (کاردرمطبوعات)مرابه کاردیگری وادارند.
واینجانب باوجودمحرومیت های شدیداقتصادی،باضافه ی آزارهایی که دراین سالهاباشنودانجام داده ومی دهند، همچنان بکارخوددرزمینه کتاب وفعالیت سیاسی ادامه داده ام.
وبرای همین زیرنامم می نویسم:
“نویسنده و روزنامه نگار بیکار”
آنهامی خواهندبافشل وخسته ومنفعل کردن ماراازفعالیت بازدارند،تامثلابرویم لبوفروشی!!وقس علیهذا…
به آنان عرض شود:
عرض خودمی برید
زحمتی هم برای مانیست!!
فقط فولادآبدیده ترمی شود.
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
۲۷فروردین۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)