*وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: وضعیت عمومی کشور در مسئله بیماری‌های اعصاب و روان نگران‌کننده است که بخش عمده آن به دلیل عدم رعایت وارستگی در زندگیِ مؤمنانه به وجود آمده است.

*پادشاهی دچار حادثه شد. نذر کرد که اگر از آن حادثه بی گزند خلاص شود، مبلغی پول به زاهدان وارسته بدهد. شاه به مراد رسید و وقت آن رسید که به نذرش وفا کند. کیسه پولی به غلامی داد تا آن را میان زاهدان وارسته پخش کند. غلام هر روز به جستجو برای یافتن زاهدان وارسته می پرداخت و شب نزد شاه آمده و کیسه پول را نزدش می نهاد و می گفت: هرچه جستجو کردم زاهد وارسته ای نیافتم. شاه گفت: این چه حرفی است که می زنی؟ طبق اطلاعی که دارم پانصد زاهد وارسته در کشور وجود دارد. غلام گفت: شاها! آنکه وارسته است، پول ما را نمی پذیرد، و آن کس که می پذیرد وارسته نیست.

*زیدی از مجتهدی پرسید: من اگر انگور بخورم، آیا رسم وارستگی را شکسته ام ؟ مجتهد گفت: نه! پرسید: اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم، آیا وارسته نیستم؟ مجتهد گفت: هستی! پرسید: پس چگونه است که اگر انگور را در خمره ای بگذارم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهم و بعد از مدتی آن را بنوشیم از جاده وارستگی بیرون شوم؟

*ملایی از فقیری پرسید: تهیدستانتان چه می کنند؟
گفت: اگر یابند بخورند و اگر نیابند، وارستگی پیشه کنند.
سپس فقیر از ملا پرسید: شما چگونه اید؟
ملا گفت: اگر یابیم بخوریم و اگر نیابیم مالِ دیگران را بخوریم تا به وارستگی در زندگی مومنانه برسیم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)