همه سهیل‌های ندیده

سکویی در اهتزاز
بالاتر از دسترسِ توسری
بالاتر از سکوی مضاعفِ ستم

بر سر خود بزنید حالا
ترس و یاس و سکوت را
و پرت کنید خود را
از سکوی امتیاز

حالا که ورای سیاهه‌ی اجبار
در اهتزازند
دخترانِ تابنده‌ی خورشید

حالا که بر سکویی متکثر به وسعت آفتاب
با هم همه ستاره‌های نادیده‌ی سهیل
ظاهرشده و در اهتزازند.

/

نیلوفر شیدمهر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)