پروپاگاندای احمدی نژاد
ظاهراازآشپزخانه بیت رهبری بوی کباب شنیده می شود!
احمدی نژادمجری اپوزیسیون بیت رهبری ست که فکرفردایشان رامی کنند!
نادیده انگاری بیت رهبری درسناریوو بحران سازی های کشور،ساده لوحی ست؛بیت رهبری خامنه ای نیست؛خامنه ای خودنیزتحت فرمان وسربازبیت رهبری ست!وگرنه درچنبره ی حمایت آنچنانی ازاحمدی نژادگرفتارنمی شد!
هیچ اتفاق وحادثه ای برای جمهوری آخوندی ولایت فقیه،خطرآفرین تراز بحران جانشینی رهبری نیست!
مدیریت چنین بحرانی،آمادگی می خواهد واحمدی نژادبخشی ازمدیریت پیشگیری ومدیریت بحران است!
احمدی نژادبخشی ازپروژه ی پروپاگاندای بیت رهبری ست تادرآینده ازخطربجهد.
احمدی نژادمجری بخشی ازبیت رهبری علیه بیت رهبری ست وهم چنین از مجموعه ی سیستماتیک دولت سایه ای ست که به شکل هرمی سلطه برکشور دارد.
احمدی نژادلیدرخط سوم جعلی و برآمده ازخودسران پنهان درسایه است که در آشفته بازارانفجاراخبارواطلاعات وسر درگمی عوام،به مددلمپنیسم(که خواص وعوام دوستش دارندوآنراابزارسرعت و جهش خودمی دانند)می خواهدسراب اصلاح طلبی اصلاح طلبان حکومتی در جمهوری آخوندی ولایت فقیه رالباسی نو بپوشاند وعجوزه ی عفریفته راعروس خلق الله کندتاعوام فراموشکارراپشت سر داشته باشدو روشنفکران خودشیفته رادر پافشاریشان در ایدآلیسم تخیلی شان مصمم ترکندوسیاستمداران کاسه بدست راچاکر؛و تکنوکرات هارافریب؛که در سودای سود سهام سیاست سهم ارزش افزوده ی خودرا ببرند!!
احمدی نژادتوبه نکرده کاتولیک ترازپاپ شده است.واپوزیسیون تر ازاپوزیسیون!!
احمدی نژاد مصداق آن دزدی ست
که خودرا درمیان جمعیت تعقیب کننده ی دزدمخفی کردوگفت:
آی دزد! آی دزد!بگیرید آن دزد نابکاررا!
اگرحسنی برای احمدی نژاد باشد(که نیست)فقط قبح ایشان است که حسن ایشان هم هست!!
حسن احمدی نژاداین است که اصولگرایان حامی خودراسکه ی یک پول کرد!
وقبح احمدی نژاد،نان اصلاح طلبان حکومتی شد؛که درضمیرپنهان وناخود آگاهشان زمزمه کنند:
“آخ جون یک مرحله به ابراز محبت ولی فقیه نسبت به خودشان نزدیک ترشده اند!!وعنقریب است که آقای خامنه ای بایک چرخش درپیچ جاده سقوط نظام، سکان قدرت رابرای نجات کشوربدست آنهابسپرد.چون که ایمان دارندآقای خامنه ای هرچقدرهم که کینه به ایشان(اصلاح طلبان)داشته باشدوقتی پای مرگ و زندگی درمیان باشدبه آنهارجوع خواهد کردوزن سه طلاقه ی خودرابامحللی، دوباره به عقدخوددرخواهدآورد!!”
آنهاتاریخ راگواه می آورندومی گویند:
“شاه هم لاجرم به بختیاررجوع کرد”.
وچون حفظ نظام جمهوری اسلامی،حفظ یک عمرحیثیت وآبروی(نداشته ی)همه جناج های انحصاردرعرصه رسانه و مدیریت است،لذانان اصلاح طلبان حکومتی درروغن خواهدبود،نانی که خمیرش ازقبح احمدی نژادتهیه شده است!!
پروپاگاندای بیت رهبری بایدتمام پیش فرض هارافرض بگیردوهمان فریب دمکراسی دینی رابه تزویری دیگر،در صندوق رای یارفراندوم؛وبازی همیشگی به مرگ گرفتن وبه تب راضی کردن مردم راتکرارکند،تاازخطربحران جانشینی وسقوط جان سالم بدربرند.
احمدی نژادهرچندتف سربالای حضرت آقاوجمهوری آخوندی ولایت فقیه است، اما گاهی آدمی مجبوراست تف وخلط خودراهم ببلعد!
احمدی نژاددرانتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت شدچون می دانستندرای نمی آوردورای نیاوردن اویعنی پایان تاریخ مصرف.وبازی فعلی وی را ناممکن می کرد!
احمدی نژادازجمله تربیت شدگان نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه است که ازهیچ به همه چیزرسیدند.
سابقه احمدی نژادراکه جستجوکنید ویژگی یاویژگی های درخشانی درآن نمی بینید.
نه سابقه ای ویژه درقبل ازانقلاب ونه درجنگ ونه درعلم واندیشه.
احمدی نژادنمادوسمبل لمپنیسم است؛و جمهوری اسلامی هم فقط باهمین لمپنیسم توانسته ادامه حیات دهدو باتسلط بر جهل قاصرمردم سواربرمردم شود…
احمدی نژاددرتوهم ارتباط بااجنه وجن گیری می خواهدعوام را شیداوشیفته ی لمپنیسم جنی خودکند!
اوازکسانی دفاع می کندکه اخراجی های “واجا”هستند.اخراجی هایی که خارج ازسیستم،برای سیستم،سلطه می آورند وسهم می برند.
احمدی نژادپوشش پول کثیف افرادی ست که درلابراتوارجمهوری آخوندی ولایت فقیه به پولشویی مشغولندوهیچ چیزدرنظام سلطه،مهم ترازحفظ اقتدار و سیطره برعالم نیست؛وپول سرمایه ی این سیطره ی همیشگی تاریخ است که شیران راهم می کندروباه مزاج.
احمدی نژادمجری تئوری آخوندیسم است که دردرس های خودیادگرفتند ویاد دادند:
“نظم دربی نظمی”ست.
احمدی نژادوسیله ی خامنه ای ست برای کناره گیری وکناررفتن سلطه ی خاندان لاریجانی؛که با۴۰سال لنگرانداختن در اسکله ی قدرت،می دانندکه اگربحران فقدان رهبری درست مدیریت نشود علاوه براینکه سنگ روی سنگ بند نخواهدشد،دستشان هم ازقدرت کوتاه خواهدماند!
خامنه ای درچنبره ی خاندان لاریجانی ها هم گرفتارشده است.
همه ی جنگ قدرت کنونی سرلحاف ملا، یعنی تصاحب قدرت ولایت فقیه است؛که برخی ازاین منازعه ها،یک جنگ ملانقطی خودساخته است؛تاهر کس که درنبرد، پیروزوپرقدرت بیرون آمدتمکین بقیه راهم ازآن خودکند.
هیچکس دربازی سیاست،شارلاتانی احمدی نژادراندارد؛واوفردمناسب نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه برای تثبیت پروپاگاندای چندمنظوره است!
وتنهاازاوبرمی آیدکه باهزینه همان پول های باصطلاح بربادداده،امابادآورده ی خزانه ی حکومتی،عده ای رادورخودجمع وهوراکش حرفه ای درست کندوبا پشتیبانی بخش اپوزیسیون بیت رهبری ورسانه هایش،همچون آمدنیوزونیوزهای دیگر،دراین آشفتگی،سوارشوندوسواری بگیرند!
پروپاگاندای احمدی نژاددر شارلاتانیسم رانتی خود،جاانداختن خط سوم است!
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار بیکار
پنجم اسفندنودوشش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com