گفت‌وگوی ایران اینترنشنال با مهرداد درویش پور

۱. ما با یک دوران سیاه دیگری روبرو خواهیم بود. قصد نظام بازگشت به دوران طلایی خود یعنی دهه ۶۰ است که اختناق مطلق را بر جامعه حاکم کرده بود. امروز حکومت فرصت را برای استقرار یک خلافت اسلامی مطلقه مناسب یافته است.

۲. حکومت دیگر به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برای ضربه گیری داخلی و بین المللی نیازی می بیند. نه خود را با خطر جنگ روبرو می بیند و نه اصلاح طلبان دیگر اعتباری در نزد مردم دارند که حکومت ناگزیر از برسمیت شناختن وزنه اجتماعی آنها شود.

۳. تنها نگرانی حکومت شورش های اجتماعی با ابعادی بزرگتر از دی ۹۶ و آبان ۹۸ است که کل نظام را هدف قرار داده بود. از اینرو تحمیل آیت اله قاتل (رئیسی) به عنوان رییس جمهوری پیام به جامعه است که حکومت درپی سرکوب های گسترده تر و تکمیل پرده آخر خلاقت اسلامی مطلقه که سالها رویای آنرا در سر می پروراند اما از ۲ خرداد به این سو با استفاده مردم از شکاف های حکومت این پروژه نتوانست عملی شود.

۴. ایده آل نظام تحمیل بیعت مردم با نظام وبا رای بالا است. هم از این رو هم تهدید می کند هر نوع ابراز نظر علیه شرکت در انتخابات را مجازات خواهد کرد و هم حتی برای دیگر کاندیداهای از صافی گذشته خط و نشان می کشد که اگر از مرز نظام عبور کنند، با واکنش امنیتی نظام روبرو خواهد شد. تولید هراس در هر منتقدی و مرعوب کردن مردم راه اصلی تحمیل انسداد سیاسی بازهم گسترده تری است که نقشه آن را کشیده اند.

۵. این شبه کودتای انتصاباتی برای یکپارچه کردن هرچه بیشتر نظام و بسته تر کردن آن را باید با تمام قوا برهم زد. امروز سلطنت طلب و جمهوری خواه و چپ و راست و اصلاح طلب و انقلابی و مذهبی و غیر مذهبی همگی باید در تحریم ملی این شبه انتخابات گسترده ترین همگرایی را نشان داده تا بتوانند این حرکت حکومت را به عقب رانده یا دستکم آنرا به شدت هزینه دار کنند.

۵. از دی ماه ۹۶ و به ویژه آبان ۹۸ به این سو ، هم حکومت و هم مردم هر دو دریافته اند با اوج رسیدن شکاف بین ملت و نظام، خیابان و نه صندوق رای مسیر چالش نظام است. از این رو هرنوع تلاش برای عقب راندن حکومت در خیابان میسر خواهد بود.

۷. با تحریم گسترده و همگانی انتخابات جنگ روانی گسترده ای را علیه حکومت سازمان باید سازمان داد تا در پرتو آن امکان حرکت های اعتراضی دیگر برای عقب راندن حکومت برای تحقق سناریو سیاه آن میسر شود.

پیام کوتاهی درباره چرایی تحریم انتخابات:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)