پیامی برای مخملباف

خبر ز من برسان ای صبا به مخملباف

که در حظیرۀ غربت چنین حقیرملاف

مبر به شارع بازار مسگران گوزی

بدان خیال که توپی پُر است روز مصاف !

چریک چیستی ای پاسبان کُش مفلوک؟

حریفِ کیستی ای سینمایی ی علاّف؟

برو به کسب هنر کوش و آدمیت خواه

مکوش تا ز تو افتد میان قوم ، شکاف !

شکاف خشتک خود را بدوز اگر مردی

که پیش مردم دانا نبینی استخفاف!

ترا که پرورش از نان قاتلان بوده ست

نکوتر آنکه کنی خنجر شکسته غلاف !

برو به توبه خود چون نصوح سامان ده

بکن اگر شود از حِقد و کینه استنکاف!

………………………………………….

م.سحر
پاریس
۱۹ /۲. ۲۰۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)