سرویس بهداشتی جاسوسان
باتوجه به فربه شدن اصل ولایت فقیه و قدرت مطلقه وی،وعدم پاسخگویی ایشان،وبیت ایشان_که ایستگاه اول وآخر مافیای قدرت هستند_امن ترین جایگاه برای جاسوسان ردای ولایت فقیه است.
دراخبارخواندیم وشنیدیم که آقای کاووس سیدامامی(استاددانشگاه امام صادق)درسرویس بهداشتی سوئیت انفرادی زندان باحلق آویزکردن،خودکشی کرده است!
ومحسنی اژه ای سخنگوومعاون اول قوه قضائیه درجمع خبرنگاران گفت:
“اوقطعاخودکشی کرده است”.
وی هم چنین اضافه کرد:
امااینکه انگیزه این خودکشی چه بوده و آیابه خاطراین بوده که احساس کرده مطالبشان لورفته است…برای حفظ خودش بوده،حفظ تشکیلاتش بوده ویالو نرفتن نفرات بعدی بوده،این موضوع باید مورداهتمام بیشتری قرارگیرد”.
ماقبل ازاین اتفاق،خودکشی قاتل دکتر کاظم سامی درحمام عمومی شهرستان اهواز،خودکشی سعید امامی(مدیرارشدو امنیتی واجا)باخوردن واجبی درحمام،
و خودکشی تقی محمدی(ازمتهمین حادثه انفجارنخست وزیری)باحلق آویزکردن خوددرسلول انفرادی؛راداشتیم که در صورت زنده ماندنشان،مارابه سرنخ های مهم می رساند!
حفظ تشکیلات وسرنخ هاونفرات بعدی این همان اصل موضوع است.
باتوجه به سوابق تاریخی انقلاب۵۷،و تکرارمکرردستگیری جاسوسان ازابتداتا الآن،می توان ادعاکردکه جمهوری آخوندی ولایت فقیه هرماه چندجاسوس را دستگیرکرده است؟!
بطورمثال چندموردکه درمطبوعات سال های گذشته منتشرشده است را اینجاباز نشرمی کنیم:
روزنامه بامداد۱مهر۱۳۵۸درستون خبرنگارخصوصی خودباعنوان«خرابکاری سکسی»می نویسد:
«خبرنگارخصوصی که همیشه نسبت به کشف اعمال موذیانه وضدانسانی امپریالیسم وصهیونیسم کنجکاوی خاصی داشته دیروزیقین حاصل کردکه صهیونیسم مزیدبرحمایت نظامی ازضد انقلابیون،ازنظرسکسی نیزدست به کار شده ومزدوران خودرابرای پاره ای شکارهای محیرالعقول روانه کشورماکرده است.
خبرنگارخصوصی روزگذشته کسب اطلاع کردکه خانم«لریتا»ازسوی پاسداران همدان دستگیرشد.اماجان کلام اینجاست که خانم«لریتا»قبلادارای زن وچهار فرزند بوده،ولی مدتی قبل به اسرائیل رفته تغییرجنسیت داده وپس ازبازگشت به ایران به شکارزنان پرداخته وبرخی اززنان راخراب کرده است.
خبرنگارخصوصی فعلا در انتظارتشکیل دادگاه وکشف اسرار این خرابکار«اسرائیلی الجنس»روزشماری می کند».
روزنامه صبح آزادگان۵بهمن۱۳۵۹ازقول “حمیدجرایدی”
_که متهم به همکاری با سازمان امنیتی سیااست_می نویسد:
«درسال۱۳۵۰پس ازگرفتن فوق لیسانس به آمریکارفتم ودرمدت۶سالی که در آمریکابودم فوق لیسانس هایی دررشته های مدیریت بازرگانی-مهندسی اقتصاد ونیزدوره دکترابادورشته تخصصی مدیریت صنعتی اقتصادبین المللی گذراندم.آخرین سمت من کارمندوزارت اقتصادودارایی بودم وآخرین سمتم هم معاون اداره کل سیاست های اقتصادی بود.درضمن تحصیل علاقه داشتم یک سری کارهای جنبی وتحقیقاتی انجام دهم.یک روزکارتی رابه همراه نامه ای به آدرس من فرستاده شده بوددریافت کردم که درآن آمده بود:دانشجوی خارجی حمیدجرایدی اگرچنانچه علاقمندهستی که یک کارجنبی داشته باشی این کارت راپرکرده وبرای مابفرست.مایک موسسه مشاوره ای هستیم وشرکت وموسسات تجاری که می خواهندسرمایه گذاری کنندازماایده می خواهند».
وسالهابعدتقریبامشابه همین موضوع،(ویاشایدیک شبیه سازی عمدی ویک محاکمه ساختگی برای جاانداختن و اجرایی کردن پروژه های بعدی؟)اتهام عباس عبدی شد.
اودرتاریخ۱۲آبان۱۳۸۱ودرسالگردتصرف سفارت آمریکا(که خودازجمله دانشجویان تصرف کننده بود)به اتهام جاسوسی ازراه «موسسه پژوهشی آینده»دستگیرو زندانی شد.
دادگاه وی رابه اتهام فروش اطلاعات به خارج و«موسسه پژوهشی آینده»رابدلیل همکاری باموسسات پژوهشی ایرانی موسسه«گالوپ»،«وی ام»و«زاگبی»به جاسوسی متهم کرد.
زمانی هم هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه گفت:
“افراداین شبکه(جاسوسان دستگیر شده) اطلاعات مربوط به کشوررادراختیارسیا قرارمی دادند.بزودی جزئیات اعترافات جاسوسان آمریکاازرسانه های گروهی به اطلاع عموم خواهدرسید”.
(روزنامه کیهان۲اردیبهشت۱۳۶۸).
همین روزنامه درتاریخ ۶اردبهشت۱۳۶۸ می نویسد:
«توسط نخست وزیرووزیراطلاعات، جزئیات تازه ای از عملیات شبکه جاسوسی آمریکا در ایران فاش شد.یکی ازوسایل کارجاسوسان این شبکه دستگاه فلزی کوچکی بوده که پیام های رادیویی را باسرعت زیادضبط وسپس آنرا تبدیل به علائم مخصوصی به صورت اعداد برروی کاغذثبت وسپس کشف می کرده است».
سرلشکر فیروزآبادی هم اخیراگفت:
“بسیاری از ایرانی‌هایی که جاسوس هستندوبسیاری ازجاسوسان خارجی که درایران فعالیت جاسوسی می‌کنند، خودشان هم حتی نمی‌دانندکه درحال جاسوسی هستند”.(پایان نقل قول).
که بااین حساب ممکن است ماجاسوس باشیم وخومان هم ندانیم که جاسوس هستیم!!ووقتی دستگیروزندانی شدیم آنجابازجویان به ماتفهیم می کنندوچون باشوک جاسوسی مواجه می شویم ونمی توانیم خلاء حاصل ازآن راپرکنیم خودکشی می کنیم!!؟
سعیدحجاریان(که خودازموسسین “واجا”است وتوسط باصطلاح نیروهای خودسرترورشدواطلاعات استژاتژیک و نابی هم داردومی تواند مارابه سرنخ ها برساند!؟!)درمصاحبه ای باروزنامه فتح،۱۶اردبیهشت۱۳۷۹می گوید:
«مابعدازانقلاب چشممان رابازکردیم که ساواک منحل شده و۱۸،۱۷جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هر کناروگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته آن بخش ازسپاه، ستادمبارزه باموادمخدرآقای خلخالی، نخست ورزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلاتی اطلاعاتی دقیق وجود نداشت.کشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعات خارجی شده.مااحساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».(پازان نقل قول).
بعدازتشکیل وزارت اطلاعات وتجمیع وتکمیل وارتقاء نهادهای امنیتی،مکان استمرارواستقراربهشت جاسوسان هم معلوم شد!
اگربنارابرصحت جاسوس بودن افراد دستگیرشده بدانیم،پس حاکمیت رسمابه ضعف مدیریت خوداعتراف می کندکه اینقدرتاخرخره درسلطه جواسیس قراردارد!!
نمونه ای ازاین ضعف وسوء مدیریت، سخنان بی پایه وبی اساس مدیرارشد نظامی وامنیتی وباسابقه ومحبوب ولی فقیه،سرلشگرفیروزآبادی است که گفت:
«دراموالشان انواع جانوران صحرایی را خریده بودند.مثل سوسمار،مارمولک و آفتاب‌پرست.سپس بررسی کردیم که این مواردبه چه دردشان می‌خورد،بعدمتوجه شدیم که پوست آنهاامواج اتمی راجذب می‌کندواینهاجاسوس اتمی بودندکه می‌خواستندبااین بهانه درداخل جمهوری اسلامی ازطریق پوست این جانوران صحرایی به این نتیجه برسندکه مادرچه مکان‌هایی معدن اورانیوم داریم وکجادر حال کاراتمی کردن هستیم.»که سعید حجاریان(دریادداشت سمندرهسته ای) درپاسخ وی نوشت::
“به نظرمی‌رسدایشان باابتدایی‌ترین اصول حفاظت اطلاعات آشنایی ندارند والّااین بهانه رابه غرب واسرائیل نمی‌دادندکه فرداادعاکنندایران در کویرهایش به تعبیرایشان درحال کار اتمی کردن است؛این کارهای اتمی در تفسیرآن‌هاشامل آزمایش‌های هسته‌ای، پرتاب موشک‌های هسته‌ای دردل کویرو انواع فعالیت‌های دیگر می‌شود که می‌تواند برای ایران هزینه به بار آورد”.
(پایان نقل قول)
پس بایدرفت وجستجوکردودیداین حفره ی امنیتی وضعف مدیریت درکجاست؟
واماازطرف دیگر،وقتی مشاهده می شود براحتی وآسانی جاسوسان _باهمین ضعف درمدیریت_دستگیرمی شوند،این به معنای آن است که درکشف جواسیس تبحرومهارت کافی وجامع راهم دارند!!
مثل این سخنان هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه:
“تعداد زیادی از جاسوس های بزرگی که ازسوی آمریکابر روی آنهاسرمایه گذاری شده بودوآموزش های بسیاربالاوپیچیده دیده بودنددستگیرشده اند…ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات مادرسراسر دنیابه مراکزمهم سازمان سیادست پیدا کرده اند…آمریکایی هابارهارودست خورده اند…ازداخل زندان وازداخل بازداشتگاه بامرکزسیاصحبت می شود و حرف هایی که مامورین مامی خواهند به آنهامنتقل می شوند»!!!
(روزنامه کیهان۲اردیبهشت۱۳۶۸)
حال باتوجه به سوابق جواسیس دستگیرشده دراین سالها،که باخودکشی آنهاسرنخ هاوتشکیلات ونفرات بعدی هم حفظ شدولونرفت،وازطرفی تبحر مادر دستگیری جاسوسان،تاجایی که بتوسط همانهادرداخل زندان بامرکزسیا ارتباط برقرارشده واینگونه مرکزاطلاعاتی آمریکاراتخلیه می کنند!!این پرسش وتصوربه ذهن خطور می کندکه آیابه این معنانیست که جاسوسان اصلی،خرده پاهای جاسوس راخودشان_ وقتی بدردشان نمی خورندوبرای حفظ سرنخ_قربانی کرده وآنهارالومی دهند!؟و به این شکل است که توانسته اندسالهادر راس مدیریت کلان ونهادهای امتیتی و اطلاعاتی لنگرانداخته وکنگر بخورند؟که درواقع می شودگفت:یکجورایی افسار حاکمیت و مدیریت نظام دراختیار موساد،سیاو ام.آی.سیکس است؟!
آیانبایدشک کرد؟وسرنخ هارادرمیان رده های بالای مدیریتی،درسپاه پاسداران،در “واجا”،درقوه قضائیه وبیت رهبری جستجوکرد؟
وقتی به سوابق خودکشی افرادنگاه کنید متوجه می شویم آنهااگرزنده می ماندند سرنخ های مهمی معلوم می شد.
آیانبایدبه محسنی اژه ای که ازابتدای انقلاب در”واجا”ودرقوه قضائیه سالها لنگرانداخته ودرحال کنگرخوردن است، شک کرد؟که هیچ وقت هم هیچ نهادی نبوده ونیست که به چهاردهه سوابق امنیتی وقضایی وی رسیدگی کندواو رااستیضاح؟
آیانبایدبه محسن رضایی که ایشان هم چهاردهه دربالاترین پست های مدیریتی هیچ وقت استیضاح نشده ومی آیدبا ضرس قاطع درموردعاملین قتل های زنجیره ای(که بدلیل شنودمنزل فروهر معلوم شدکارنیروهای وزارت اطلاعات است)می گوید:
«منافقین وصهیونیست هاعده ای را مخفیانه به قتل می رسانندومی گویند دولت این کارراکرده است.صهیونیستها یکسری افرادراپیدامی کنندواین هاراکه هیچکاری هم نمی توانندبکنندازبین می برند.برای اینکه درداخل جامعه سیاسی ما مشکلاتی بوجودآورند».
(روزنامه صبح امروز۲۶آذر۱۳۷۷)
وسپس بدنبالش آنگونه اعتراف گیری از متهمین به قتل هاوهمسرسعیدامامی را انجام می دهند؟!
واخیراهم که وی درارتباط بااعتراض های مردم درجنبش دی ماه۹۶،منشاء آنرا پسر عمومی صدام دانست!!
تم الکلام،اینکه:
درصورت صحت جاسوس بودن افراد و وفورآنهادراین ۴دهه،وسپس فلفور دستگیری وکشف آنها،که علاوه برآشکار شدن ضعف مدیریت(که این بخاطر ایستایی قدرت درمحدوده یک تعدادافراد معدودو عدم وجودمکانیزم های لازم در استیضاح وبرکناری آنهاست)تبحرومهارت آنهاراهم دردستگیری وکشف جاسوس وجاسوسه هارانشان می دهد!لذاتوصیه می شودبرای کشف و شناسایی سرنخ ها،آن رادرزیرعبای ولایت مطلقه فقیه و نواب خاص وعام ایشان جستجوکنید؟!!
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
۲۸بهمن۱۳۹۶

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/27921-2018-02-18-06-31-30.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com