«ای خامنه ای می گذرد این دو روز هم»
مستبد مزدور پرور دون
از خلق ایران دم به دم خورده تو خون
ای جانیِ دوچهره و منافق پست
تو دیکتاتور و شکنجه گری بی هیچ چند و چون
خود رای دزد و فاسد؛ ای جرثومهء فساد
دشمن به ملت ایران، دشمن به عدل و داد
ای خائن مزور بس کن ریا و جور
جمله نظام ظلم و ستم نابود باد
سر منشاء فساد و تبعیض و ستم تویی
باعث فقر و گرفتاری و غم تویی
از ظلم و فساد توست گرفتار مملکت
دشمن آزدای و دم و بازدم تویی
ضحاک مغزخوار تو رهبر نبوده ای
در بین جمله علما سر نبوده ای
با مکر و قتل و جور بکشتی مخالفان
در علم و زهد و فقه تو برتر نبوده ای
ای خامنه ای می گذرد این دو روز هم
خواهد رود به خاک هر آن کینه توز هم
فایده ای نبری از جور و کین و ظلم
هم می گذرد فصل زمستان و سوز هم
شاهین میر محمد حسینی

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com