فریب رفراندوم
سفسطه فقط کارسوفسطائیان وفلاسفه نیست؛به سیاستمداران هم سنجاق شده است.ویک سیاستمداربدون استیجارآن کُمیتش لنگ است!
تعریف سفسطه را هم اهل علم وهم خواننده ی فهیم می داندوآن:
جعل حقیقت است؛یاچیزی که نیست، هست شده وحقیقتی قلب ودرسلاخی مغلطه،مسخ واستحاله شود!
درراستای پروژه ی همیشگی”ماست مالیزاسیون”،حسن روحانی در سخنرانی۲۲بهمن۹۶گفت:
“قانون اساسی بن بست هارابرادشته”.
اوهمچنین برای خروج ازبن بست،خواستاراجرای اصل۵۹قانون اساسی که اشعارمی دارد:
“درمسائل بسیارمهم می توان باتصویب دوسوم نمایندگان مجلس،برای اعمال قوه مقننه،به آرای عمومی مراجعه وآنرابه رفراندوم گذاشت،اشاره کرد.
ایشان وهم سلفان پیشین_که قانون اساسی ازریاست جمهوری یک تدارکاتچی محض ساخته_بارهاآن راتکرارکرده اند.درحالی که به خوبی می دانند:
طبق اصل۵۷،سه قوه زیرمجموعه ولایت مطلقه فقیه تعریف شده است،وآنهابدون اذن ایشان حتی نمی توانند آب هم بخورند.و بخوبی می دانند،طبق اصل۹۸و۹۹شورای نگهبان هم می تواندقانون اساسی را تفسیروهم برانتخابات نظارت کند. (وازجمله مجلس خبرگان که کارش نصب ولی فقیه است)که باهمین اختیارات،نظارت رااستصوابی تفسیر کرد.ومجلس شورابااعمال نظارت استصوابی یعنی بانصب شورای نگهبان رسمیت یافته واین مجلس نمی تواندآینه وپرتووبازتاب افکارعمومی وآحادمردم باشد.
وایضاهمین اعضا(فقهای شورای نگهبان)خودمنصوب رهبری هستندکه این رهبرازمجلس خبرگان نظارت استصوابی قدکشیده وحسن روحانی وهمه ی حاکمیت بخوبی می دانندکه طبق این قانون اساسی اختیارات مطلق درعزل ونصب مدیران کلیدی نظام وسیاستگذاری های کلان وحتی تغییر قانون اساسی بدون اذن واراده ولی فقیه ممکن نیست!!؟
لذااینکه حسن روحانی بدون اشاره به این موارد،ازخروج ازبن بست باظرفیت همین قانون اساسی سخن می گوید چیزی جزیک مغلطه وفریب نیست.
ازطرفی،۱۵نفرازسلبریتی های عالم سیاست،که به پشتوانه رسانه های بین المللی نمایندگان طیف های مختلف معرفی شده اند!!خواستار رفراندوم برای تغییرنظام وگذارمدنی ازجمهوری اسلامی به یک نظام سکولارمبتنی برجدایی دین از سیاست شدند!
سلبریتی هاوایضاسلبریتی های سیاست، بخاطریک ویژگی هایی که دارند،آنهم باپمپاژ رسانه وگاهی هم رانت،به شهرت رسیده اندواین شهرت به پشتوانه همان رسانه ادامه خواهدداشت،آنهاهیچ دوست ندارنداین معروفیت وجهانی شدن راازدست بدهند.آنان بیش ازآنکه دغدغه فهیم شدن مردم برای خروج ازقرنطینه ی کم اطلاعی وبی اطلاعی وکژفهمی وکاستن ازجهل قاصر راداشته باشند، بیشتردلهره ی گمنام شدن خودشان رادارند،برای همین است که هرازگاهی باشیوه ها و جملاتی قصار(وباکمک رسانه)همواره دوست دارنددرصدرباقی بمانند.
به نظرمی رسدبخش بزرگی از اپوزیسیون،آنچنان که خودادعامی کنند خواستارسقوط جمهوری اسلامی هستند،نیستند!؟!
همانطورکه به گمان این راقم،اسرائیل وآمربکاواروپانیز_تاوقتی منافعشان تامین است!_نمی خواهندجمهوری اسلامی سرنگون شود؟!!
کاراین اپوزیسیون به هم زدن دیگ است، نه ریختن محتوابه سطل آشغال!
به نظرمی آید استعمال مکرررفراندوم در کلام سیاسیون،بدون آنکه نگاهشان به تهیبج افکارعمومی باشد،یک خودفریبی ویک پزی بیش نیست.
اگراین اپوزیسیون توانست افکارعمومی رادرکف خیابان(بدون خشونت)استمرار وتداوم دهد،آنگاه خودبخودرفراندوم هم تحقق خواهدیافت.
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگاربیکار
۲۵بهمن۱۳۹۶

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1647106655357422&id=243698112364957

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)