در مواقعی تاریخی بررسی چند جانبه‌ی مسایلی که ممکن است در گیر و دار احساسات و قلیان مردمی نادید گرفته شوند بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. در بزنگاه های تاریخی که ممکن است خشم مردمی، آن ها را به نابودی هرآنچه از آن نفرت دارند تشویق کند، چنانچه لزوم نگه داری آنچه از آن نفرت دارند، به آن ها یادآور شود و چنانچه از اهمیت آن برای تاریخ نگاری و ارجاع به مدارک و اسناد به نفع خود مردم، برای مردم واضح گردد، شاید بتوان از نابودی به خاطر خشم جلوگیری به عمل آورد. لازم به یادآوری است که حفظ تاریخ، عملی است که انسان های آزاد که خود را دیگر برده نمی دانند به آن توجه دارند. در انقلاب فرانسه بسیاری از بناهای تاریخی به واسطه خشم مردم از میان رفت، پس میتوان با درس گرفتن از این موارد آن‌ها را برای خود نیز بکار بریم. همچنین در مثالی ملموس‌تر جمهوری اسلامی و یا حتی حکومت های دیگر در تاریخ ایران پس از روی کار آمدن، بسیاری از نشانه های قبلی را پاک کرده اند، این پاک کردن چه به صورت پاک کردن و معدوم کردن اسناد بوده و چه به صورت تصاحب و تخریب ساختمان ها، در تاریخ وجود داشته است. پوشاندن و از بین بردن تصاویر به خصوص زنان در زمان روی کار آمدن حکومت های مذهبی از جمله این موارد می باشد. چنانچه باید برای همیشه به آزادی فکر کنیم، باید به فکر درس از تاریخ برای جلوگیری از تکرار آن باشیم. در آلمان نازی آنچه بعد از سقوط آن باعث رسیدگی به تخلفات و یا بازسازی آنچه آسیب دیده بود، شد، اسناد و مدارک آرشیو شده بود. لازم به ذکر است در زمان حاضز نیز، ضعف در آرشیو بندی یکی از مسائلی است که در بسیاری از پروژه ها بخصوص پروژه هایی که باید به اسناد تاریخی دسترسی پیدا کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. این اسناد برای مردم و به خاطر خود مردم باید دسته بندی و آرشیو بندی شوند، این ضعف در تفکری آغشته به تئوری توطئه است که دسترسی به اسناد را به موارد امنیتی گره می زند، این مورد بر کسانی که تا کنون برای حتی یک تحقیق ساده نیازمند جمع آوری اسناد بوده پوشیده نیست.
در برهه‌ی کنونی اعتماد به یک ارگان ملی بسیار کاهش پیدا کرده است، امید است با روشن شدن حفظ اسناد، چنانچه ساختمانی دولتی هدف اعتراضات مردمی قرار گرفت، مردم از نابودی آن به واسطه‌ی خشم جلوگیری به عمل آورند. همچنین امید است که با آموزش همگانی از همگی مردم برای فردای بعد از آزادی و به منظور شروع راهی روشن و رو به آینده، با اعتمادسازی و آموزش به مردم یادآورشود که مدارک و اسنادی که ممکن است برای نفع عمومی مفید باشد را به ارگانی که به این منظور اختصاص پیدا خواهد کرد تحویل دهند و یا با استفاده از موارد حقوقی و با حفظ ملکیت آن، آن را برای استفاده عمومی در دسترس قرار دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)