رژیم رسوای اسلامی حاکم بر ایران که هنوز و مزورانه مدعی انقلابی بودن و دفاع از حق مردم زحمتکش است ، دانشجوی آگاه و مدافع مردم خود را که برای حق طلبی به تظاهرات پیوسته بوده است می کشد ، کارگر بجان آمده از ستم سرمایه اسلامی را شلاق می زندو دستفروشی که باسرمایه ای ناچیز روزی خودوخانواده اش را تامین می کند با ضربات چوب مامور شهرداری به خاک می افتد ، حاشیه نشین فقیر شهرها که دستشان خالی است اما آزاده اند را با تیر مستقیم بخاک می اندازند ، و بعد عوامل مستقیم رژیم به انان لقب بی ریشه و کرکس و هر آنچه که لایق خودشان است می دهند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)