در جلسه شورای امنیت به پیشنهاد نماینده آمریکا خانم » نیکی هیلی»در باره نا آرامی های اخیردر ایران کاملا مشخص بود آنچه که اساسا محلی از اعراب ندارد دفاع از منافع مردم ایران و مقابله با سرکوبی است که ج.ا. در برخورد با تظاهرات مسالمت جویانه مردم به آن دست زد .

نمایندگان کشورهای مختلف از جمله نماینده دائم فرانسه فرانسوا دولاتره ، کویت ، انگلیس ، سوئد ، ساحل عاج ، هلند ، گینه در سخنانشان با بیان عبارات کلی دفاع از حق ازادی بیان وحق حاکمیت ملی دولت ها طرفین معارضه در ایران را به خویشتنداری فراخوانده و تنها نماینده فرانسه بود که در عین حال بر عدم لزوم دخالت شورای امنیت در مسائل داخلی کشور ها تاکید کرد .
البته میتوان دلیل بر خورد آرام کشورهای اروپایی را با سرکوب تظاهرات آزادی خواهانه مردم ایران را فهمید و آن اینکه » اروپا » از بر هم خوردن ثبات ایران ، تضعیف «برجام » و آشوب در منطقه بشدت نگران بوده و به همین خاطر سرکوبها در ایران را به شدت مورد انتقاد قرار نمی دهد .

اما موضع گیری نماینده » روسیه » در شورای امنیت ، تکرار حرفهایی بود که در ایران فقط از سوی دستگاه تبلیغاتی نظام حاکم شنیده می شود ، توگویی که » خامنه ای » همان محمد علی شاه است و » روسیه » نیز همراه با دیویزیون قزاق مجلس رابه توپ بسته است .


نماینده روسیه در جلسه مزبور گفت : همه مواضع آمریکا بر علیه ج.ا. به همبستگی بیشتر ایرانیان و احساسات بیشتر ضد آمریکایی در میان آنان منجر شده است ! وی همراه با سرکوبگران ازادی در کشورمان ایران از تمام شدن اعتراضات مردم و حل موضوع و مناقشه میان مردم ایران و حکومت سخن گفت و به قول فرمانده سپاه پاسداران در این باره استناد کرد .

روسیه در حمایت از ج.ا. بدنبال حفظ نظام برای داشتن پشتیبان در جهت طرحهای اورواسیایی خود است و در این راه منافع مردم ایران را نادیده می گیرد . مگرروسیه که ادعا می کند » امریکا نه درفکر دفاع از منافع مردم ایران که در فکر منافع خود است ، خود بهتر از او عمل می کند . روسیه که در هراس از بر افتادن ج.ا. و بر روی کار امدن یک نظام سیاسی طرفدار غرب همه تخم مرغهای خود را در سبد» علی خامنه ای » گذاشته است ، نباید فراموش کند که مردم ایران نسبت به اهداف منطقه ای این کشور در ایران بشدت نگران و حتی مشکوک هستند . روسیه درست در چنین روزهایی که مردم ایران به مبارزه ای نفس گیر با حکومت دست زده اند حداقل باید با گرفتن موضعی بیطرف و نه تکرار ادعاهای سرکوبگران سعی در برطرف کردن شک و بدبینی مردم ایران نسبت به خود را داشته باشد .

دولتمردان » کرملین » از یاد نبرند که حمایت کشورهای خارجی از حکومتهای سرکوبگر زمینه قطع روابط دوستانه مردم آن کشورها را بطور تاریخی با حامیان دولت های سرکوبگر از میان می برد . حمایت » تزارها » از محمد علیشاه » زمینه هرگونه روابط پایدار و دوستانه را میان ایران و روسیه و بعدا شوروی برای همیشه متزلزل نمود ، چرا روسیه همیشه از ارتجاعی و عقب مانده ترین گرایشات سیاسی در ایران حمایت می کند ؟ ایا مردم ایران حق ندارند به سیاستهای روسیه در ایران بدبین باشند ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)