پروفسور سمیعی سلام وخسته نباشید
شما که جان دوباره می‌بخشید به بیماران و معروفیت جهانی دارید و در میان همشهری‌های آلمانی ما به پنجه طلایی شهرت دارید. گر چه بیماران با بیمه همگانی رانمی پزیرید و فقط با بیمه خصوصی (بیمه طلایی) و یا شاید بشود گفت بیشتر در خدمت صاحبان قدرت وثروت بوده‌اید، که این هم مهم نیست! زیرا تخصص ودانش هم متاسفانه کالایی شد ه و ازدسترس همگان بدور، که‌این حکایت دیگریست.
گفته‌اید: قسم نظام پزشکی هر دکتری را ملزم به مداوای بیمار بدون درنظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب و پیشینه بیمار میکند. گر کسی غیر از این گوید برود شرم کند. گفته‌اید که سیاسی نیست‌اید و شاهرودی رییس سابق قوه قضائیه که طی ده سال تصدی او ۲۳۶۹ مورد اعدام. ۱۰ مورد سنگسار.
یک مورد گردن زدن. ۸۷ مورد اعدام سیاسی. ۱۰۴ مورد از این احکام به تایید مستقیم شاهرودی نیاز داشته است و هم اکنون ریاست: تشخیص مصلحت نظام رابه عهده دارد ویکی از جانشینان احتمالی برای رهبری نظام است را نمی‌شناسید؟

واین در حالی است که عکس‌های شما وگرفتن جایزه ازسران نظام وروابط شما‌با‌آنها جای سوال بسیار دارد وهمه جا به ایران و ایرانی بودن افتخار کرده‌اید ومیکنید. منم ایرانیم و به جوانانی که از بی عدالتی، اختناق وفساد وبیکاری وگرانی….. ‌ به خیابان آمدند تابا
نافرمانی مدنی به وضع موجود اعتراض کنند واز طرف رژیم حاکم گلوله دریافت کردند، ا فتخار میکنم چرا که چهره واقعی ایران را درنفی جنگ و خشونت بنمایش گذاشتند و این خیزش مردمی هم دلی و همبستگی جهانی را برانگیخت و یک صدا سرکوب معترضین را محکوم کردند. پرفسور سمیعی از شما هم انتظار میرفت حداقل کشتار جوانان ایرانی را محکوم کنید. و به من ودیگران نشان دهید از کدام ایران وایرانی دفاع میکنید. وا ین حداقل انتظاری است که ما از شمابعنوان یک پزشک داریم ونفی جنایت وخشونت به سیاسی بودن ربط ندارد. و شمابعنوان یک پزشک مسئولیت مدنی دارید که در برابر این فجایع سکوت نکنید. با سپاس فراوان.
پروفسور سمیعی سلام وخسته نباشید که جان دوباره می‌بخشید به بیماران ومعروفیت جهانی دارید ودر میان همشهریهای آلمانی ما به پنجه طلایی شهرت دارید. گر چه بیماران با بیمه همگانی رانمی پزیرید و فقط با بیمه خصوصی (بیمه طلایی) ویا شاید بشود گفت بیشتر در خدمت صاحبان قدرت وثروت بوده‌اید، که این هم مهم نیست! زیرا تخصص ودانش هم متاسفانه کالایی شد ه و ازدسترس همگان بدور، که‌این حکایت دیگریست.
گفته‌اید: قسم نظام پزشکی هر دکتری را ملزم به مداوای بیمار بدون درنظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب و پیشینه بیمار میکند. گر کسی غیر از این گوید برود شرم کند. گفته‌اید که سیاسی نیست‌اید و شاهرودی رییس سابق قوه قضائیه که طی ده سال تصدی او ۲۳۶۹ مورد اعدام. ۱۰ مورد سنگسار.
یک مورد گردن زدن. ۸۷ مورد اعدام سیاسی. ۱۰۴ مورد از این احکام به تایید مستقیم شاهرودی نیاز داشته است و هم اکنون ریاست: تشخیص مصلحت نظام رابه عهده دارد ویکی از جانشینان احتمالی برای رهبری نظام است را نمی‌شناسید؟

واین در حالی است که عکس‌های شما وگرفتن جایزه ازسران نظام وروابط شما‌با‌آنها جای سوال بسیار دارد وهمه جا به ایران و ایرانی بودن افتخار کرده‌اید ومیکنید. منم ایرانیم و به جوانانی که از بی عدالتی، اختناق وفساد وبیکاری وگرانی….. ‌ به خیابان آمدند تابا
نافرمانی مدنی به وضع موجود اعتراض کنند واز طرف رژیم حاکم گلوله دریافت کردند، ا فتخار میکنم چرا که چهره واقعی ایران را درنفی جنگ و خشونت بنمایش گذاشتند و این خیزش مردمی هم دلی و همبستگی جهانی را برانگیخت و یک صدا سرکوب معترضین را محکوم کردند. پرفسور سمیعی از شما هم انتظار میرفت حداقل کشتار جوانان ایرانی را محکوم کنید. و به من ودیگران نشان دهید از کدام ایران وایرانی دفاع میکنید. وا ین حداقل انتظاری است که ما از شمابعنوان یک پزشک داریم ونفی جنایت وخشونت به سیاسی بودن ربط ندارد. و شمابعنوان یک پزشک مسئولیت مدنی دارید که در برابر این فجایع سکوت نکنید.

با سپاس فراوان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)