انتقاد از رهبران!

شهيد مظلوم سيد محمد حسيني بهشتي:
برطبق آنچه كه ما از اسلام مي شناسيم، هيچ حكومتي تحت هيچ عنواني مانند شرايط فوق العاده يا شرايط غيرعادي ، حكومت نظامي يا به بهانه مواجه بودن با دشمنان مختلف ، حق ندارد آزادي انتقاد از رهبران را از مردم سلب كند. اين در اسلام دگم است زيرا به هيچوجه قابل انعطاف نيست.
يك چيزهايي هست كه فقها مي گويند به عنوان اولي واجب است اما به عنوان ثانوي حرام مي شود اما يك چيزهايي از جمله اين مساله هم هست كه اصلا عنوان ثانوي برنمي دارد و اسلام نسبت به آن دگم است.
امام علي (ع) با دشمنان گوناگون مواجه بود و در حال جنگ با معاويه هم به سر مي برد اما هيچوقت حكومت نظامي اعلام نكرد. نه تنها چنين نكرد، بلكه براي خودش پاسبان و عسس هم نگماشت. آزاد به ميان مردم مي آمد و صريحا مي گفت: آن روزي فساد در جامعه رخنه مي كند و زمام داران به صورت بت در مي آيند كه رابطه مستقيم ميان مردم و زمام داران به كلي بريده شود.
از نظر فقه اسلامي حرام مطلق است كه زمام دار به نحوي زندگي كند كه هركس بخواهد نزد او برود ، بايد از درباني ، مامور تشريفاتي و رئيس دفتري اجازه بگيرد.
زمام دار بايد به مقداري كه براي او ممكن است در اختيار عموم باشد. او را ترور مي كنند؟ ترور كنند! چه كسي از امام علي (ع) ارزنده تر كه ترور شد. اگر كسي از جان خودش مي ترسد نبايد زمام دار شود.
مرگ بر جامعه اي كه بخواهد پايش بر كاكل زري يك آقا بند شود!
روحش شاد. او به تنهايي يك ملت بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)