انتقاد از رهبران!

شهید مظلوم سید محمد حسینی بهشتی:
برطبق آنچه که ما از اسلام می شناسیم، هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی مانند شرایط فوق العاده یا شرایط غیرعادی ، حکومت نظامی یا به بهانه مواجه بودن با دشمنان مختلف ، حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از مردم سلب کند. این در اسلام دگم است زیرا به هیچوجه قابل انعطاف نیست.
یک چیزهایی هست که فقها می گویند به عنوان اولی واجب است اما به عنوان ثانوی حرام می شود اما یک چیزهایی از جمله این مساله هم هست که اصلا عنوان ثانوی برنمی دارد و اسلام نسبت به آن دگم است.
امام علی (ع) با دشمنان گوناگون مواجه بود و در حال جنگ با معاویه هم به سر می برد اما هیچوقت حکومت نظامی اعلام نکرد. نه تنها چنین نکرد، بلکه برای خودش پاسبان و عسس هم نگماشت. آزاد به میان مردم می آمد و صریحا می گفت: آن روزی فساد در جامعه رخنه می کند و زمام داران به صورت بت در می آیند که رابطه مستقیم میان مردم و زمام داران به کلی بریده شود.
از نظر فقه اسلامی حرام مطلق است که زمام دار به نحوی زندگی کند که هرکس بخواهد نزد او برود ، باید از دربانی ، مامور تشریفاتی و رئیس دفتری اجازه بگیرد.
زمام دار باید به مقداری که برای او ممکن است در اختیار عموم باشد. او را ترور می کنند؟ ترور کنند! چه کسی از امام علی (ع) ارزنده تر که ترور شد. اگر کسی از جان خودش می ترسد نباید زمام دار شود.
مرگ بر جامعه ای که بخواهد پایش بر کاکل زری یک آقا بند شود!
روحش شاد. او به تنهایی یک ملت بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)