جمع ملت به اتحاد و تلاش
می رسد به حق خویش و معاش
می شود با تلاش خود آزاد
میشد آزاد کاش زودتر کاش

شاهین میر محمد حسینی