از جنبش اعتراضی مردم ایران دفاع می کنیم!
اعلامیه مشترک

بدین منظور دست همکاری به سوی همه نیروها و جریان های آزادیخواه دراز می کنیم. مسئولیت سنگین هموار کردن راه تحول در ایران بدون خونریزی، بر عهده جریان های سیاسی مسئول و بر عهده نیروهای آزادیخواهی است که دل در گرو رهائی مردم از چنگال استبداد حاکم دارند. زمانی می توانیم بدین مسئولیت عمل کنیم که ورای مرزهای حزبی و سازمانی، همصدا شویم و از مردم معترض حمایت کنیم.

دهها شهر در سراسر ایران صحنه اعتراض مردم علیه جمهوری اسلامی است. مردم ایران در سراسر کشور، از فارس، کرد و آذربایجانی گرفته تا بلوچ و عرب و ترکمن علیه تبعیض، بی عدالتی و استبداد به پا خاسته اند. مردم ادامه این وضع موجود را برنمی تابند و خواهان تغییر هستند. فرماندهان سپاه برای مردم خط و نشان کشیده اند. خط و نشان سپاه برای خفه کردن صدای مردم خللی در این خواست ایجاد نکرده است و توسل به سرکوب، تنها به حدت وضع خواهد انجامید.

اعتراض حق مردم است. معترضین چیزی نمی خواهند جز حقوق انسانی خود، حق کار، حق نان، حق زندگی بدون تبعیض، حق انتقاد و اعتراض به حاکمان، حق گردهمایی و حق انتخاب نظام سیاسی و انتخاب حاکمان. مردم صدای اعتراض خود را تا کنون از راه مسالمت آمیز بیان کرده اند. این حاکمیت و خاصه رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب تحت فرمان آن است که به خشونت توسل جسته اند. حرکت اعتراضی مردم نه بر دولت خارجی متکی است و نه توسط دولتی هدایت می شود. اعتراضات مردم برخاسته از میان گروه های محروم و تهی دست جامعه است که جانشان از فقر و تنگدستی و از دیکتاتوری به ستوه آمده و علیه حکومت شوریده اند. آن ها با مبارزه مدنی می خواهند حکومت منتخب خود را جایگزین جمهوری اسلامی کنند. اگر این بار نیز پاسخ آنها را با گلوله و باتوم و ماشین آب پاش و شکنجه های وحشیانه بدهند، مسئولیت عواقب چنین سرکوب فاجعه باری مستقیما متوجه سرکردگان جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب آن است.

برای آنکه چنین نشود، ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهنگ برای مقابله با سرکوب خشونت بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حرکت بزرگ همبستگی با مردم معترض فرا می خوانیم. ما در کنار مردم به ستوه آمده از فساد و دزدی، بی عدالتی و استبداد که به خیابان آمده اند، هستیم و توطئه برای سرکوب آنها را برنمی تابیم. باید افکار عمومی جهان را به حمایت گسترده از اعتراضات مردم جلب کنیم و کارزاری جهانی برای منزوی کردن و تحت فشار گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی سازمان دهیم. بدین منظور دست همکاری به سوی همه نیروها و جریان های آزادیخواه دراز می کنیم. مسئولیت سنگین هموار کردن راه تحول در ایران بدون خونریزی، بر عهده جریان های سیاسی مسئول و بر عهده نیروهای آزادیخواهی است که دل در گرو رهائی مردم از چنگال استبداد حاکم دارند. زمانی می توانیم بدین مسئولیت عمل کنیم که ورای مرزهای حزبی و سازمانی، همصدا شویم و از مردم معترض حمایت کنیم.

نقش تاریخی خود را دریابیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

حزب کومەلە کردستان ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)