دُم خروس(۲۱)
فرمان۸ماده ایخمینی
خمینی:هیچکس حق ندارد…به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، #شنود بگذارد…
صحیفه امام
فرمان ۸ ماده ای
خمینی:
۱۹مرداد۱۳۶۰(جاسوسی وخبرچینی برای هم):
«ومن به حسب تکلیف شرعى به همه ملت عرض مى کنم که هر منزلى این دو سه منزلى که در اطراف خانه خودش است نظربکندببیند چه جورمى گذرد درسرتاسرملت.وقتى مـمـکـلت مـال خـودشـمـاهـسـت ودارنـدبـرضـد مـمـلکـت شـمـاعـمـل مـی کـنـنـد خـودتان باید این مسائل راحل بکنیدوننشینید که دولت بکند.دولت همچوقـدرتـى الان نـداردکه همه در سرتاسرکشور_عرض مى کنم _ #اطلاعات داشته باشد.خود شـمـابـایـدجـمـعـیـت اطلاعاتى و گروه اطلاعاتى باشید.خوب هر انسانى مى تواندکه بـفـهـمـد ایـن مـنـزل هـمـسـایـه کـى هـاهـسـتـنـدوچـه مـى کـنـنـد،آن منزل آن طرفیش هم چه مى کند.این دوسه تا منزلى که اطراف است،آن شما راتحت نظربـگیرد،شما هم اوراتحت نظر بگیرید.اگرده روز،بیست روز، یک ماه اینکار بشودکه هـمـه مـردم تـوجه به این داشته باشندکه این همسایه من چه مى کند،توخانه همسایه من کى رفت وآمدمى کند، پیداکردن یک ردپائى ازاین منافقین ومنحرفین فورا اطلاع بدهندبـه آن کـمـیـتـه نـزدیـک،بـه آن کـلانـتـرى نـزدیـک اطـلاع بـدهـنـدکـه یـک هـمـچـودرآن منزل هاست،اگراینطور بشود زودحل مى شود».
#صحیفه_نور، ج۱۵ص۹۰
خشت اول چون نهدمعمارکج….
تاشماره بعد
والسلام
محمدشوری (نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
۲۷آذر۱۳۹۶

https://t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)