بسمه تعالی
پرهیز ازتحریف تاریخ
برخلاف همه اسنادموجود،مبنی برآنکه مرحوم آیت الله منتظری،مبتکرواعلام کننده هفته وحدت بوده است،صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دراخبارساعت۲بعدازظهردر تاریخ۱۱/۹/۱۳۹۶،مرحوم امام خمینی رامبتکرواعلام کننده هفته وحدت اعلام کرد.دراین رابطه فقط دوموردازاسنادموجودرامی آورم:
۱_امام خمینی می گوید:”شماملاحظه بفرمائیددراین هفته وحدت_که ازقم آقای منتظری پیشنهادکرده اند_”صحیفه امام جلد۱۵ص۴۵۵
۲_مرحوم هاشمی رفسنجانی درکتاب خاطرات خودسال۱۳۶۰ص۳۸۶می گوید:”آیت الله منتظری امروزهفته میلادپیغمبر(ص)راهفته وحدت اعلام داشته اند”.
ملاحظه:
به لحاظ حقوقی_اخلاقی وبه عنوان دفاع ازامام خمینی وپرهیزازتحریف تاریخ بایسته است که مسئولین دفترامام خمینی برای اصلاح این نسبت غیرواقعی به امام خمینی،ازصداوسیمابخواهندکه دررفع وتصحیح این استناداشتباه اقدام نمایند.
علی اصغرکیمیایی
۲۱/۹/۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)