«دور ستمها بگذرد»

از رفتن یک مستبد
با حق و عدل هم جمله ضد
خبر خوشی خواهد رسید
نی رهبر است؛ نی مجتهد

دورِ ستمها بگذرد
خواهند روند این جمله دد
ظلم و نفاق و دزدی اش
خواهد شدن فاش تا ابد

تاوان دهند مزدورها
این از درستی دورها
گردند فاش بر ملتی
این از برِ نفع کورها

ایران دوباره شاد شو
از دست غم آزاد شو
آزاد از جور و ستم
پر از درستی؛ داد شو

شاهین میر محمد حسینی
https://shahinmirhosseini.wordpress.com