به یاری زلزله زدگان کرمانشاه بشتابیم

برای آنها که به دیدار خاک شتافتند ….
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آرامشی ﺧﻴالی در پناه سقفی نه چندان استوار خستگی روز را از تن به در می کردند، ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﺐ به روز نمی رﺳﺪ و ﻓﺮدایی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و روزی دﻳﮕﺮ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺻﺪﻫﺎ و صدﻫﺎ اﻧﺴﺎنی ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ نمی دانستند شبی ﻛﻪ ﺟاری اﺳﺖ، طلوعی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و این واپسین غروب ، چیزی نیست جز غروب زندگی شان.
روز یکشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶) در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه در کرمانشاه از ﺟﻤﻠﻪ در شمال غرب سرپل ذهاب و نیز جنوب غرب حلبچه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ۴۳۰ ﻧﻔﺮ زﻳﺮ آوار زﻣﻴﻦ لرزه ای به شدت ۷.۳ رﻳﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ۷۹۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ده ها هزار نفر ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ. ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اجدادی ﻣﺎ اﻳﺮان برایﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎه ﭘﻮش ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در آﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی وﻫﻤﺒﺴﺘگی ژرف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ آن است ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻓﺮاد دﻟﺴﻮز و اﻧﺴﺎن دوست، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده کرمانشاه را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. ﻣﺎ از همه ی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ در سراسر آلمان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﺗﺎ در ﭘﻴشبرد اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﺴﺎنی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻛﻤﻚ ﻫﺎی مالی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻛﻪ در ﺣﺴﺎب وﻳﮋه ای ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺮدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﺳﻮی جامعه در اختیار نهادی مردمی و غیردولتی ﺑﺮای سازماندهی امر کمک رسانی و انجام خدمات درمانی و بهداشتی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه قرار خواهد گرفت تا شاید اﻧﺪکی از دردو رﻧﺞ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ بکاهد.
ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻣالی ﺧﻮد را میﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ERDBEBEN-KERM. وارﻳﺰ ﻛﻨید:

Kontoinhaber: Iranische Gemeinde in Deutschland e.V.
IBAN: DE42100100100050352108
BIC: PBNKDEFF100
Geldinstitut: Postbank Berlin
Verwendungszweck: Erdbeben-KERM

در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻣالی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ اداره دارایی ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻟﻄﻔﻦ ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ، آدرس پستی و ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﻚ مالی ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮونیکی زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:
info@iranischegemeinde.de
هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)