“دیکتاتور خائن”
حق آزادی بیان و نوشت
می کند فاش هر چه را بد و زشت
زین نمط دشمن است به آزادی
دیکتاتور که جهنمیست نه بهشت
دشمن مردم و جملهء حق است
خائن به مملکت؛ هم پست
ظالم است و دزد و هم جانی
ز همه جور و سرقتش هم مست
شاهین میر محمد حسینی
http://www.melimihani.org/?p=1407
http://www.melimihani.org/?p=1400