نظرآیت الله بهشتی درموردافشاگری های دانشجویان خط امام،بازرگان وامیرانتظام
برگی از تاریخ انقلاب۵۷
کاری از:
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
https://t.me/shoorijezehmohammad

روزنامه بامداد،۲اسفند۱۳۵۸
درسوال وجواب بازاریان تهران ازآیت الله بهشتی
توضیحات دکتربهشتی درباره ارتباط باخارجی ها،افشاگری ها،نهضت آزادی،مهندس بازرگان.

نظرشماوحزب راجع به افشاگری های دانشجویان پیروخط امام چیست؟وخط مشی شورای انقلاب چه خواهد بود؟
دکتربهشتی:
نظرمااین است که مدارک سیاسی دریک کشوربه اطلاع ملت برسد.منتهی آن شیوه ای که تاحالاعمل شده بودسه تاعیب داشت:
یک عیبش این بودکه همه اوراق واسنادمربوط به یک فردیایک موسسه بایدارائه بشودتامردم بتوانندجمع بندی کامل کند.دربرخی مواردگفته می شودکه همه اوراق یکجاارائه نمی شود خوب اگرقراراست مردم درباره یک فردیاموسسه چیزی بدانندباید همه اوراق آنجارابخوانندتابتوانندجمع بندی کنند.
نقص دوم این بودکه بایدهمان شب که این اوراق ازرادیووتلویزیون وروزنامه هاپخش می شودآن فردیاگروه هم بتوانندبیایندتوضیح بدهند.تنهابه قاضی رفتن درست نیست.و ملت قاضی است.فرمولی راهم که برای اینکاردرنظرگرفته وپیشنهادکرده وانشاءالله امیدواریم که به زودی مطرح شودورویش بحث بشوداین است که دانشجویان کلیه اسنادمربوط به فردیاگروه رافتوکپی اش رادراختیاراوبگذارنداگرهم می ترسندکه فرار کنندقبلابگویندتاترتیبی داده شودکه فرارنکندتااومطالعه کندوتوضیحات خودرابدهد. وازتوضیحاتش نواروصداروتصویری برادشته شودوازافشای دانشجویان هم نواراسلاید وصدا وفیلم گرفته شودودرهرشبی که اینهامی خواهندنشان بدهند،قبلااعلام کنندکه افشاگری می شودباطرف مقابل که مردم وقتی افشاگری تمام می شودتلویزیون خودراخاموش نکنندوبدانندکه طرف مقابل هم بعدصحبت خواهدکردتاهمه یک جاگوش کنندببینندوقضاوت کنند.وازنظرمااین باعدل اسلامی سازگارتراست.
عیب سومی هم که درکاردانشجویان وجوددارداین است که تاحالاجزدریک موردکه دررابطه باروزنامه جمهوری اسلامی بوده دربقیه مواردهمه اسنادمایوس کننده ومنفی پخش شده،اگرراجع به افرادوگروههاوموسسات دیگراسنادمثبت وجوددارداینهاراهم نشان دهندکه مردم به سمت بدبینی ویاس کشانده نشوند.
سوق دادن به بدبینی خطربزرگی است برای جامعه باوجودی که برادران دانشجومعایبی هم درکارشان بوده ولی اگراین سه اصل رارعایت کنندوکلیه اسناد رایکجاجمع کنندودرعرض یکی دوهفته افشاکنندچون مردم رادرانتظازگذاشتن تزلزلی درروحیه شان بوجودمی آورد؛واین به نفع انقلاب نیست.
درطول این مدت آقای مهندس بازرگان درشورای انقلاب چندبارقهرکردندوگفتنداگرنمی خواهیدمن استعفا می دهم.ماهمین مساله بی اعتنائی به آمریکا،استقلال هرچه سربعترجامعه رامکررمطرح می کردیم.ومعتقوبودیم جامعه مان حاضراست یک مقدار سختی تحمل کندولی زودترروی پای خودش بایستد.جامعه بالاخره یک دوره مشقت می خواهد.انقلاب بدون زحمت که نمی شود.
ایشان می گفتندکه لزومی نداردمامی توانیم روابط مان راباآنهابطورحسنه حفظ کنیم.ودفاع جامعه راهم تامین کنیم.این دوسلیقه بودواختلاف.ایشان هم گاهی می آمدنددرتلویزیون می گفتندکه نمی گذارندمن کارم رابکنم وخلاصه برسرمسائل مختلف باایشان درگیری هایی داشتیم.
بارهابه مهندس گفتم که شماهمیشه پیشتازبودیدبامردم بودیدومبارزبودیدبه حقی ازانقلاب قهرمی کنید؟مگرشمااحساس مسئولیت نمی کنید؟
سرمساله آقای امیرانتظام ماه های اول به ایشان گفتیم که ایشان یک چهره شناخته شده ای برای مانیست.واین درست نیست که ایشان معاون وسخنگوی شماباشد حتی امام هم فرمودند.امام یکباربه من فرمودندبگوئیدبه ایشان که یک نفردیگرراانتخاب کنند.آقای بازرگان گفتندکه نه. اگرقراراست ایشان برودهمه ما خواهیم رفت.
س:اختلاف حزب بانهضت آزادی چیست؟
بهشتی:
اختلاف حزب بانهضت آزادی برسرهمان مواضع فکری وسیاسی است حزب معتقداست باابرقدرتهابایدمثل یک قدرت کامل که ازاین ابرقدرتهابی نیازبرخوردکرد.این نظرحزب است؛ونهضت آزادی معتقداست که بایدگام به گام وآرام وآرام مطلب را حل کردونهضت آزادی هیج وقت معتقد به این نیست که ایران بایدوابسته به آمریکا باشد؛ هیچوقت.نهضت آزادی خواستاراستقلال ایران است.
مامعتقدیم تایک ملتی روح انقلاب وگرمای انقلاب وآمادگی انقلاب داردبایدیکباره حساب راصاف کرد.
س:شایع است حزب بودجه ای ازدولت دریافت می داردوآقای بنی صدرآنراقطع کرده اند؟
بهشتی:نه.حزبی که بخواهدمتکی به دولت باشدنمی تواندحزب باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com