Related image

 

روز شنبە ۶ آبان ۱۳۶۹ محمود صالحی، فعال شناختە شدە واز چهره های برجستە جنبش کارگری ایران، بعد از خروج از بیمارستان سقز و انجام دیالیز کلیەهایش، در حضور همسرش نجیبە صالحزادە توسط ماموران انتظامی دستگیر و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مقامات رژیم اعلام کردەاند کە: “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و بە زندان منتقل شدە است.” این نخستین بار نیست کە محمود صالحی بە بند کشیده می شود و محمود صالحی نیز تنها فعال کارگری نیست کە بە خاطر دفاع از حقوق طبقە کارگر سر از زندانهای رژیم غارتگران اسلامی در می آورد.

اما این دستگیری در این شرایط کە هیچگونە حرکتی توسط این فعال پیشرو کارگری انجام نشده ومناسبت کارگری هم وجود ندارد تنها یک معنی میدهد و آن در درجە اول ترس زبانانە جمهوری اسلامی غارتگر از فعالین کارگری است، کە باید بە هر بهانە ای با هزینە های زیاد از جیب خود کارگران وزحمتکشان اسباب این بگیر وببندها را فراهم کند.

مجبوبیت محمود صالجی در کردستان و کل ایران خاریست کە ناگزیر چشم دشمنان طبقە کارگر را میازارد و او این محبوبیت را از پاکی ،صداقت و مبارزه آگاهانە برای طبقە خود ودیگر زحمتکشان و ایجاد تشکل مستقل کارگری بدست آورده است.

مطمعنآ این پایان دستگیری هایی از این دست نیست ،اما بعد از سرکوب کردستان عراق کە با هزینە های سنگین توسط حکومت اسلامی ایران و زد وبند های سیاسی دول جنایتکار منطقە انجام میشود. آنها فکر میکنند حال کە سرخورگی این سرکوب ذهن مردم کرد را بسویی دیگر کشانده موقع خوبی برای تسویە حساب است.

رژیم سرمایە داری اسلامی ایران بیهوده ثروت بی حساب وکتاب متعلق بە مردم ایران را بە بهانە کمک های برادرانە بە قلسطین ،لبنان ،عراق، سوریە ،یمن، وکشورهای افریقایی و امریکایی هزینە نمیکند. آنها فقط مزدور پروری میکنند تا بتواند چند صباحی بیشتر بە عمر ننگین خود ادامە دهند.و در مواقع لزوم از این مزدوران برای سرکوب و تروراستفاده نمایند.

یکی از نمونە های آن شرکت مستقیم درسرکوب مردم کردستان عراق است کە توسط گروه مزدور حشد الشعبی و همکاری تشکیلات اتحادیە میهنی کە ازترس قدرت گرفتن مافیای غارتگرثروت و قدرت بارزانی ها بە جمهوری اسلامی پناه بردند )از دست شغال بە شیر پناه بردند(انجام گرفت. و این سلسلە سرکوب سمت وسوی کردستان سوریە را نیز هدف دارد.مربع شوم سرکوب کردها در ایران ،عراق ،سوریە وترکیە.

اما در مورد محمود صالحی تا زمان قبل از رفراندم کردستان عراق کە شور وشوقی در کردهای ایران نیز بوجود آمده بود محمود صالحی شجاعانە مواضع طبقە کارگر در این مورد را اعلام نمود ،او در حالیکە ازحق تعین سرنوشت خلق ها دفاع نمود اعلام کرد تا زمانیکە سرمایە داری حاکم شود اسباب غارت وسرکوب کارگران وزحمتکشان وجود دارد واین بە استقلال وآزادی و برابری ختم نخواهد شد.

رژیم میدانست در آن پروسە نمیتواند این فعال آگاه کارگری را بازداشت کند و بگیر وببند راه بیندازد زیرا با وجودی کە محمود از ناسیونالیست کرد فاصلە زیاد دارد اما کارگران وزحمتکشان کردستان ایران او را یک کارگر و انسان مبارز با قابلیت های سخنگویی و نمایندگی خود میدانند، بعد از سرکوب اخیر کردستان عراق با توجە بە رکودی کە در مبارزات استقلال طلبی! بوجود آمد ومردم دچار یاس وسرخوردگی شده اند این برای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بهترین فرصت ممکن برای دستگیری محمود صالحی است زیرا برای رژیم بسیار سخت است کە بتواند او را آزاد ببیند کە افشاگر ظلم وستمی کە بە کارگران وزحمتکشان میرود باشد . کسی کە نە تنها درکردستان بلکە در اکثرنقاط ایران هرکجا مبارزه ضد سرمایە داری در جریان باشد با جان ودل در آنجا هست . محمود صالحی نە تنها یک فعال شناختە شده کارگری در ایران بلکە در سطح بین المللی نیز توسط اتحادیە های کارگری جهانی همە اورا میشناسند ومانند رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری در بند برای آزادی او اقدام خواهند نمود.

ما با تمام توان برای آزادی محمود صالحی ورضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی تلاش خواهیم نمود.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران مسئول جان محمود صالحی میباشد.

محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری وسیاسی باید بدون قید وشرط از زندانهای وحشت جمهوری اسلامی آزاد گردنند.

زنده باد همبستگی بین المللی برای آزادی برابری و صلح.

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای آبادان و حومە

سوییس ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)