« باز هم آزاد می گردد وطن»

مستبدان ستمگر می روند
می روند هم بار دیگر می روند
فهم و فکر آزاد می گردد همی
زجر و زندان مکرر می روند
باز هم آزاد می گردد وطن
می رود ظالم که هست در بند “من”
می شود یکبار دگر ملک شاد
می رسد گاه عدالت را زَمَن
می رود سوء استفاده از مقام
ضد حق خواهان همی گردیده دام
این نظام فاسدِ سرکوبگر
می رود از آن بماند جمله نام

شاهین میر محمد حسینی
زَمَن یعنی: زمان