در شماره ۶۴ مجله حقوق ما، به بهانه برگزاری دو رفراندوم در فاصله یک هفته به حق تعیین سرنوشت پرداخته‌ایم. همکاران این شماره در مقالات و گزارش‌های خود به چالش‌های حقوقی این حق و تقابل آن با اصل تمامیت ارضی و حقوق دولت‌ها پرداخته‌اند.

مقالات مرتبط
دموکراسی، قرائت مدرن حق تعیین سرنوشت

تکه‌هایی از تاریخ رفراندوم استقلال

حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، از ایده سیاسی تا اصل حقوقی

حق تعیین سرنوشت در تقابل با حق حاکمیت دولت‌ها؛ …

«رفراندوم برای استقلال بالاترین سطح حق تعیین سر…

حق تعیین سرنوشت: تناقض در حقوق ملت و دولت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)