«حبس در خود»
سیگنالها نمی توانند تا ابد
مرا در خود حبس کنند
و شکنجه الکترونیک هم
دیر یا زود
روزی افشاء خواهد شد
و همه خواهند دانست همه
از این تکنولوژی مرگبار
در دستان دیکتاتور فاسد و بی دین و ایمان
شاهین میر محمد حسینی
توضیح موضوع شعر در لینک زیر:
http://www.melimihani.org/?p=1407