خوشا به حال این مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران! این که این جانور دوران پارینه سنگی را با یک رشته عملیات فرا غیبی- اسلامی تا جایگاه امروزش بالا کشیده اند، از آن دسته معجزه هایی است که تنها در جمهوری ی اسلامی رخ می دهد.

نیم بیت: بوزینه آمد خود دلیل بوزینه!

سدایش را بالا نمی آورند ولی برآمدن این جانور در زمان ما، نشانگر آن است که جمهوری ی اسلامی در پنهان تئوری ی داروین را پذیرفته، اگرچه از پذیرش علنی و اشکار آن سر می زند.

از سوی دیگر نام مهدی ی تاج باید خداناشناسان و بی ایمانان را وادارد تا کمی درباره ی پدیده ی معجزه بیاندشند.

باور کنید اگر این سَرگُل مدیریت اسلامی را به نام استر (قاطر)، گاو و یا خر به کشور جان ِ جانان یا همان “جیبوتی” ی محبوب دل ها صادر کنند، چهارپایان جیبوتیایی هم از پذیرفتن این گاو در میان خود سر می زنند. گاوها از خود خواهند پرسید: این دیگر چه جور گاوی است؟ خرها خواهند گفت: خر به این خریت ندیده بودیم!

ولی ما مردم بیچاره ی ایران را باش که ناچاریم با این از یابو، یابوتر سر کنیم و همه اَش برای سربلندی ی اسلام عزیز.

آخر، آقاجان! ای علمای اعلام! شما بگویید این چه شکوهی است اسلام ما را که با بر سرکار بودن این یابوها به دست می آید؟

پس از سرنگونی ی جمهوری ی اسلامی باید به هر یک از بازیکنان تیم های فوتبال ایران که با این یابو سر و کار داشته اند، یک مدال شکیبایی و بردباری بدهند. گفته بودند، تحفه، ولی دیدن تحفه ای از این گونه بر سر خر هم شاخ در می رویاند.

اگر این مردک بی ادب و بی فرهنگ خر نیست، پس چیست؟ پس از بازی ی تیم ملی ی نوجوانان ایران در برابر تیم آلمان، این یابو افسار پاره کرد، به رختکن تیم‌ ملی رفت و با عر عر کردن های خود شادی ی پیروزی را به بازیکنان تیم ملی نوجوانان حرام ساخت. وی گفت: “در گذشته تیم‌های ملی ما مقابل آلمان بازی کرده‌اند اما هرگز چنین آلمان را در هم نکوبیده بودیم”!!

گویی در گذشته آلمان را کوبیده بوده ایم ولی این جور نکوبیده بودیم!! و افزود: “و چنین این تیم را متحمل شکست سنگین نکرده بودیم. شما با توانمندی و قدرت هر آنچه خواستید بر سر آلمان آوردید”.

ادبش را ببین! برداشت این اوباش باشی از ورزش را ببین: “هر چه خواستید بر سر آلمان آوردید”!

این چه گونه سخن گفتن است، مردک بی فرهنگ؟ درست است که آخوند شرم سرش نمی شود، ولی این یابو آبروی نداشته ی آخوندهای بی ادب را برده است.

شما بگویید، این معجزه نیست که سوسمار خواری از دوران پیش از تاریخ بر کشیدن و بر چنین جایگاهی نشاندن؟

فدای شما، ابواکاذیب (خروس ایرانی ی پیشین)

به سنه یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷ المیلادیه و لاقمریه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)