چهره خونین دموکراسی در اروپا و کاتالان!
دموکرسی دیری است که به یک سری مراسم، آئین و تکریم شمایل تبدیل شده است و اگر هر آینه روزی شهروندان هوس کنند گامی از انجام شعائر فراتر بگذارند، بلافاصله آژیرهای خطر به صدا در می آید و هشدارپشت هشدار که «حمله گستاخانه ای به دموکراسی صورت گرفته است» ( نخست وزیراسپانیا). و چنین است که حافظان نظم و نیروهای تعلیم دیده و ورزیده برای برقراری نظم به سراغشان فرستاده می شود. بسیاری، و بگزارش رسانه ها ۹۰۰ نفر خونین و مالین می شوند و وزیرکشوراسپانیا در پی انتشارعکس ها و ویدئوهای این سرکوب خشن و چهره های خونین با وقاحت کامل ادعا می کند که نیروهای امنیتی به شکل متتاسب و حرفه ای از زوراستفاده کردند!

بی گمان اروپای مدعی سرمشق دموکراسی که تماشاگراین خشونت بود و سران آن اعلام کردند که استقلال و رفراندوم کاتالونیا امرداخلی اسپانیاست، برای مدت ها ناگزیرخواهند بود که با چهره ای شرمگین در انظارعمومی ظاهرشوند و بازبانی الکن تر از پیش از دموکراسی سخن گویند. ولابد کشورهای مستبدتر و ناقضین بالفطره حقوق بشرهم در خلوت خود بسیارخرسند شده و بشکن زنان خواهند گفت که عالیجنابان مدعی درس دموکراسی، عالی بود!، «مچکریم!» که کارمان را راحت تر کردید!. دیگر مثل گذشه نخواهید توانست راست تو توچشم ما نگاه کنید و هی از شیوه برقراری نظم توسط ما ایرادبگیرید!.

ناگفته نماند که در کاتالان، طرفداران و مدافعان استقلال اکثرا کارگران و اتحادیه های کارگری و جریان های متمایل به چپ هستند. با این همه دورشدن از یک تاریخ و پیشینه سرکوب و اشغال، و گسستن از یک مناسبات انقیادآور و سرکوبگرانه، در جهانی که به دهکده و خانه کوچک و مشترک همه انسان ها تبدیل می شود، نمی توان بدون سمت گیری به یک اروپای اجتماعی، بجای اروپای سرمایه داران و یک جهان مبتتی برهمیستگی متقابل و بدون تبعیض که در آن مفوله انسان فارغ از نژاد و موقعیت طبقاتی و ملی و قومی و زبانی و… والاترین واژه باشد، به آزادی و رهائی دست یافت. استقلال و رهائی ملی امروزه در پیوندتنگاتنگ با رهائی و همستگی انسان های تقسیم شده در واحدهای سیاسی مجزا گره خورده است. و گرنه همان مناسبات قدرت و سلسه مراتب انقیادآورجهان هرمی را در درون خود بازتولیدخواهدکرد. چپ ها و نیروها و جنبش های پیشرو در این دهکده جهانی که پوسته آن – مناسبات قدرت- بامحتوای رشدیافته آن و با شهروندی جهانی و انسان یونیورسال در حوزه های زیستی و فرهنگی در تقابل قرارگرفته اند؛ رهائی محلی و بومی را با رهائی این دهکده و دیگرساکنین آن گره می زنند؛ چرا که انسان تقسیم شده به «ملت های» رقیب و دشمن دیروز، امروز «شهروندان» بالغ با حقوق جهان شمول و برابر را تشکیل می دهند. چپ، چپ است اگر پیشروتحولات باشد و گرنه خودوی هم مشمول تضادپوسته و محتوا می گردد…

اسپانیا از رفتارپلیس در کاتالان عذرخواهی کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)