این یکی از هدف های مهم خامنه ای است که تا زنده است انتخاب مستقیم رئیس دولت (ریاست جمهوری) در یک انتخابات را منسوخ کند. چرا که اولا برای ولایت مطلقه شاخ می شود. چون اعتبارانتخاب مستقیم از جامعه را با خود یدک می کشد و تقابلش با ولی فقیه به معنی تقابل جامعه با اوست که نکته اصلی هم در سودای حذف آن همین مساله است.
وقتی رِئیس دولت (نخست وزیر) از درون مجلس برگزیده شود حتی اگر روزی موی دماغ هم بشود از طریق مجلسی برکشیده از کانال شورای نگهبانی که خودرهبرنظام آن ها را برگزیده است، می شود راحت تر سرجایشان نشاند .رئیس جمهور بنا به تعریف برگزیده شده توسط تمامی مردم است اما نمایندگان مجلس محلی هستند و کلیت آن، عموم را نمایندگی می کنند. ثانیا این دوگانگی و بحران بین رهبری و رئیس جمهورها با افزایش روزافزون شکاف جامعه و حاکمیت و صف آرائی مردم در برابربویژه هسته اصلی قدرت بییشترهم می شود و این معضل پس از مرگ او، ولی فقیه بعدی تازه کاری را که هنوزمیخ خود را محکم نکوبیده است و سالها طول می کشد تاخود را تثبیت کند، با خطر بحران اقتدار مواجه می کند. بهرحال گامی است در راستای حل بحران جانشینی و تقویت موقعیت ولی فقیه مطلقه در سیستم. همانطور که خمنیی پیش ازمرگش لازم بود که شرط مرجعیت را حذف کند تا ولایت به قامت جانشینی بعدی و کوتوله اش برازنده باشد، خامنه ای هم این رسالت را در خود احساس میکند که راه ولی فقیه بعدی را هموارکند. این که آیا او به آرزو و نیت خود خواهدرسید به عوامل زیادی بستگی دارد که فعلا نمی توان در موردآن ها نظرقطعی داد. اما نکته سومی هم وجود دارد وآن بحران تشتت علاج ناپذیراصول گرایان است که شانس برنده شدن در انتخابات عمومی ریاست جمهوری را کمتردارند و در نتیچه این پست بیشتر ممکن است دست رقبا بیفتد. نکته پایانی آن که به عقل این حضرات رسیده است که آن را از درون خودمجلس مطرح کنند تا باصطلاح با گرفتن پزذموکراتیک پادزهری برای بدگویان باشد و طرح را مقبول جلوه دهند. احتمالا پروژه فعلا در مرحله تست شدن است تا با توجه به بازخوردهای آن در سطح جامعه و افکارعمومی و درون حاکمیت گام های بعدی را تنظیم کنند….
نمایندگان مجلس ایران از احتمال تغییر نظام حکومتی می‌گویند
http://www.bbc.com/persian/iran-41468581?SThisFB

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)