«بر کاخ ستم همیشهء ویرانی»
آزادی هر چه زودتر ایران
با پا به عرصه نهادن شیران
گرفتن عرصه از روبهان و شغالان
با احترام به عقل و درایت و ایمان
آزادی زندانیان سیاسی
نجات خلق درمانده و عاصی
مرکز دانش و پزشکی و صنعت شدن
پیشرفت ایران چو زمانِ ماضی
صلح و دوستی با جامعه جهانی
رفع مشکلات شهروند ایرانی
دموکراسی؛ حقوق بشر؛ آزادی
بر کاخ ستم همیشهء ویرانی
از: شاهین میر محمد حسینی