✅ جرأت‌مندی چیست؟
یک تعریف جرأت‌مند بودن، دفاع از حقوق خود و اجازه سودجویی از این حقوق را به دیگران ندادن است. جرأت‌مندی همچنین به معنی انتقال روشن آن چیزی است که در واقع می‌خواهید بیان کنید: احترام گذاردن به حقوق و احساسات خود و احترام گذاردن به حقوق و احساسات دیگران.
“جرأت‌مندی ابراز صادقانه و مناسب احساسات، عقاید و نیازهای شخص است.”

✅ تمایز جرأت‌مندی از پرخاشگری
پرخاشگر بودن به معنی حمایت از خود به شیوه‌ای است که در آن به حقوق دیگران تجاوز می‌شود. رفتار پرخاشگرانه رفتاری تنبیه گرانه، خصمانه، سرزنش آمیز و تحکم جویانه است. پرخاشگری می‌تواند تهدید، توهین و حتی تنبیه بدنی را شامل شود و نیز می‌تواند شامل ریشخند، عبارات طعنه‌آمیز، غیبت و غیره شود.
مساله‌ی مهم در داشتن رفتار موثر جرأت‌مند، شناخت حقوق خود و دیگران است. شما در کودکی یک‌سری باورھایی را آموخته‌اید که به شما کمک می‌کنند تا رفتار اجتماعی خود را ھدایت کنید. این باورھا اساسا شامل یکسری قواعد درباره رفتار خوب و رفتار بد ھستند که از والدین درونی سازی کرده‌اید. این قواعد به شما کمک می‌کنند که در زندگی با افراد دیگرھمگام شوید، ولی آنقدر ھم ارزشمند نیستند و اگر تصمیم گرفتید به شیوه متفاوتی رفتار کنید، خطری شما را تھدید نمی‌کند. برای مثال:
پیش فرض رایج اشتباه: خودخواھی است که نیاز‌ھای خود را مقدم بر نیاز‌ھای دیگران قرار دھیم.
حقوق شما: شما این حق را دارید که برخی اوقات خود را مقدم قرار دھید.
پیش فرض رایج اشتباه: مرتکب اشتباه شدن در کار، خجالت آور است.
حقوق شما: شما این حق را دارید مرتکب اشتباه شوید.

✅ سبک تعاملی جرأت‌مند
در این حالت به ھنگام تعامل در مورد احساس‌ھا ، افکار و خواسته‌ھای خود به صورت مستقیم حرف می‌زنید. برحقوقتان پافشاری می‌کنید و حقوق دیگران را ھم در نظر می‌گیرید. به دقت به حرف دیگران گوش می‌دھید و آن‌ھا متوجه این امر می‌شوند. موجی از توان‌مندی جسورانه و ھمدلی را به فرد مقابل انتقال می‌دھید. تن صدای شما آرام، متغیر و محکم است. حالت بدنی شما متعادل و برافراشته است.

مرکز مشاوره رنگین کمانی را در دیگر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)