هاوار: بنا به گزارشگر ما وی گفت: مردم شریف وآگاە مریوان خوب بدانید کە من گلاویژ ارژنگی فرزند فاتح با کد ملی ۳۸۱۰۴۶۶۷۳۵ وکسب رتبە ۳۴۵کنکور سراسری ۹۶ونفر اول رشتە انسانی دختران مریوان بدونە احتساب امتیاز خاصی توسط آسیاب تبعیض دارم لە میشم.در ضمن بندە درمرحلە اول انتخاب رشتە در فرهنگیان بنت الهدی سنندج پذیرفتە شدە ام ومراحل گزینش راهم با نمرە کامل قبول شدە ام ،حال در دقیقە ۹۰ شخص دیگری معرفی شدە آن هم رتبە بالا،لذا عاجزانە از جامعە درخواست مینمایم،کە کسی دلسوزانە این حق کشی را پیگیری بنماید.در ضمن بندە تا نرسیدن بە حق قانونی خود اعتصاب غذای خود را نشکستە وتامرحلە مرگ وخوسوزی جلو در آموزش وپرورش مریوان ادامە میدهم.

پدر این دانش آموز افزود: اعتراض و ناراحتی دختر بنده به این دلیل است که چرا باید فردی که رتبه خیلی بیشتر از وی را کسب کرده است در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شود اما وی با رتبه سه رقمی در این دانشگاه پذیرفته نشود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com