از قرائن و شواهد و گزارش سهام نیوز بنظرمی رسد برای حل باصطلاح بهداشتی مشکل حصرکروبی و موسوی -رهنورد پشت پرده مذاکراتی در جریان است. مدتی است که برخی افرادنزدیک حاکمیت چون ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما که برگزیده خامنه ای بود و یا برخی فرماندهان سپاه خیلی محکم می گویند که رهبرنظام هیچ مداخله ای در حصرنداشته است تا زمینه را طوری برچینند که در صورت تحقق به عقب نشنی حضرت آقا تعبیرنشود.

گرچه همه می دانند که او بارها با خشم و نفرت از آن ها سخن گفته بود و توبه را کمترین شرط رفع حصر دانسته بود . بعیداست که این طوطیان سخنگو جرئت کرده باشند بدون دریافت سینگنالی از بالا بخود جرئت داده باشند عدم مداخله خامنه ای ر ا خودسرانه مطرح ساخته باشند. آن هم در موردحضرت آقائی که تمام هم و غمش این است که نشان دهد که در مملکت اسلام ولی مطلق همه کاره این مملکت است. بنظر می رسد دولت و شخص روحانی هم خاضراست جوز این فراافکنی را بپذیرد تا مباداگردی برچهره رهبر به نشیند و کاسه و کوزه ها را مثل پیمان با یونسکو بهم بریزد. مطرح شدن عدم مداخله خامنه ای درست در زمانی که مساله حصر بویژه پس از اعتصاب و بیماری کروبی به مساله چالش برانگیری تبدیل شده نمی تواند بطورتضادفی بوده باشد. در ضمن روحانی هم بخاطروعدهای انتخاباتی زیرفشاررای دهندگانش قراردارد و بنوبه خود نیاز دارد که کلیدش را نشان داده و از هنردیپلماسی پشت پرده سخن براند. در حاکمیت و صفوف اصول گرایان هم گرایش رو به رشدی از حل این بحران و دست شستن از حماقت اصراربه تداوم حبس بخصوص با توجه به کهولت سن و خطربیماری و… دیده می شود. علاوه براین اصرارکرویی به تعتین تکلیف خود و توسل به حربه اعتصاب، خواهی نخواهی آنها را بر سریک دو راهی قرارداده است. بدیهی است که استقبال از چنین دادگاه پرسروصدا و افشاگرانه ای برای رژیم یک قماردوسرباخت و به منزله استقبال از یک بحران جدیدخواهد بود و حماقتی بزرگتر از تداوم حصر را می طلبد. پس هم ادامه وضع موجود بدلیل کهولت و بیماری حاوی ریسک است و هم تشکیل دادگاه …. بهترین راه همانا بیرون کشیدن “مدبرانه” چاشنی انفجاری توسط دولت تدبیر و امیداست. با این همه قضیه باید جوری پیش برده شود که احساس نشود که گویا رژیم زیرفشارهای داخلی و خارجی تن به عقب نشینی داده و حامیان آن ها و مخالفان هم احساس پیروزی کنند. از همین رو تلاش می شود که آرام آرام باصطلاح چاشنی انفجاری آن را بیرون بکشند. اجتمالا پشت پرده صحبت و نوعی قول و قرار فی مابین محللین و حصرشدگان در جریان است که تا این مشکل کاملا به شکل بهداشتی و باصطلاح آبرومندانه حل شود به نحوی که نه سیخ بسود و نه کباب. و خیال رژیم هم راحت شود که آن ها دست به فعالیت و یا تحرکات سیاسی نخواهندزد.

تیره ترشدن و خصم آلودترشدن افق سیاسی آینده نزدیک در مناسبات ایران و آمریکا که با تشدیدفشارها و تهاجم سنگین ترامپ به رژیم ایران همراه خواهد بود،نیز در ضرورت حل این مساله با هدف کاهش تنش های داخلی و جلب حمایت اتحادیه اروپا قاعدتا نباید بی تاثیر بوده باشد.

اما نکته پایانی آن که ، تصمیمی در این حد بدون چراغ سبز”رهبرمعظم” ناممکن است و گرنه ولایت مطلقه فقیه بدردلای جرز خواهدخورد! از همین رو داستان باید چنین نوشته و خوانده شود: “درحبس آن ها رهبرنقشی نداشته، اما در عفو و آزادی آن ها
اذن و ملاطفت ایشان دخیل بوده است”.
حالا هی بگوئید که رهبربی مغزی داریم!

مذاکره برای رفع حصر
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=137097

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)