مشغله ذهنی مریم میرزاخانی از همان سال‌های دبیرستان، موضوعاتی چون Graph «گراف» و Apollonius’ theorem مسائل آپولونیوس بود. وی با ورود به دانشگاه هاروارد به سطوح هذلولی هم توجه نشان داد. سطوحی که از یک هندسه غیراستاندارد برخوردارند و آن‌ها را نمی‌توان در فضای عادی ساخت…

مریم میرزاخانی و، شهود هندسی قوی

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=481

سایت همنشین بهار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)