وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان؟
فلاحیان وزیراسبق واجادرگفتگوی خود با دهباشی مدعی شدکه سیدمهدی هاشمی می توانست در دادگاه منکر اتهامات شود.
دادگاه هایی که همه محتویات کیفرخواستش تماما توسط تیم بازجویی نوشته وبه قاضی دیکته می شد.
چه منکر می شدیم وچه نه،آنهاکارخودشان رامی کردند ورای ازقبل صادرشده بود.
من خودم یکباردرسال ۶۵ زندانی شدم ۱۶ماه _که ۸ماه آن انفرادی بود_حبس کشیدم ودائما درحال بازحویی بودم وآنروزی که دادگاهی شدم بشدت بیمارم بودم وماه هادردمی کشیدم مراخواستند،فکرکردم که بازهم بازجویی ست؛امادادگاه بود،دادگاهی که ۵دقیقه هم طول نکشید،نه ازقبل مطلع بودم،نه کیفرخواست راخوانده بودم ونه وکیل داشتم ونه از موارداتهامی خودمطلع.
کدام شرع،کدام حکم قرآن وقانون به شما اجازه دادکه مرااینگونه محاکمه کنید وحکم صادرکنید؟
آنوقت من بایدازمقدارمحکومیت خوددرکتاب خاطرات ری شهری مطلع بشوم؟
وهمینطوروقتی روزنامه سلام تعطیل شد وباز مرادستگیروبه مدت ۲ماه حبس انفرادی در زندان توحیدسابق و موزه عبرت فعلی تفتیش عقایدکردیدوآنروزی که مرابرای دادگاه احضارکردیدبازهم نمی دانستم که قراراست دادگاهی شوم وبدون وکیل و خواندن ودانستن کیفرخواست خودتان پاره کردید،دوختیدوپوشیدید؟!
به استنادکدام شرع؟کدام حکم قرآنی وکدام قانون؟
وقاحت هم حدی دارد؟
درسال۶۵ همین آقای رازینی و محسنی اژه ای مرامحاکمه کردندودرسال۷۸بازهم همین آقایان بودندکه مرامحاکمه کردند…
محمد شوری(نویسنده و روزنامه_نگار_بیکار)

t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)