شاید مبالغه کرده باشم.در اینکه جمهوری اسلامی به بن بست سیاسی خورده است.ولی شاید در پایان هم عقیده من شوید.وقتی یک دولت اصولگرا بر سر کار میاید.می خواهد از ظرفیت داخلی استفاده کرده.در حالی که با فرهنگ مردم هم گام نیست.و در این سیاست ناکام میماند.ضمنا اصلا مدیریتی که بتواند از تمام ظرفیت های داخلی استفاده کند را بلد نیست.در سیاست خارجی هم ژست تهاجمی گرفته.که نتیجه چنین رویکردی تحریم بیشتر و دشمن سازی خواهد بود.و کشوری خواهیم داشت بی ثبات با نارضایتی شدید داخلی.حال اکر یک دولت اصلاح طلب بر سر کار بیاید.دولت های خارجی کمی از تحریم ها را برداشته تا باعث اصلاح رفتار سیاسی ایران گردد.وان قدر در کشور سرمایه گذاری نخواهد شد که مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.چون غرب هرگز چنین کاری را نمی کند.در سیاست با مردم از طرفی اقتدارگراها مردم را سرکوب میکنند.و از طرفی انها فقط بیانیه ازادی میدهند.که این مشکلات جامعه را بیشتر میکند..واکثر تهرانی ها هم با اصل نظام مشکل دارند.که سیاست سرکوب و بیانیه فقط خشم انها را بیشتر میکند..هر دولتی که بیاید مشکلات اقتصادی واجتماعی را با خود دارد. نمی دانم هم عقیده من شدید که جمهوری اسلامی به بن بست خود رسیده است. وباید شکل جدیدی از سیاست را به خود بگیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)